Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Reguliere raadsvergadering

donderdag 23 februari 2023

16:00 - 17:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 februari 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 16 februari 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:

  • Mevr. Van der Meer
  • Mevr. Snijder

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  • Dhr. Duursma geeft namens de klankbordgroep Raadsprogramma de stand van zaken weer.
  • Wethouder Willemsma doet een mededeling over een nieuwe winningsplanaanvraag bij Tytsjerk van Vermilion en kondigt een expertmeeting aan voor inwoners over ‘boaiemdelgong’.
  00:00:27 - 00:03:03 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Tijdens het Iepen Poadium van 16 februari 2023 kunnen er ook nog wijzigingen in de agenda worden aangebracht. Bij dit agendapunt stelt de raad definitief de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:49 - 00:03:03 - voorz. L.J. Gebben
  00:03:04 - 00:03:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:03:29 - 00:08:29 - E.F.H. Duursma
  00:08:29 - 00:08:35 - voorz. L.J. Gebben
  00:08:37 - 00:08:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:08:48 - 00:09:07 - E.F.H. Duursma
  00:09:07 - 00:09:24 - voorz. L.J. Gebben
  00:09:26 - 00:10:12 - weth. T. Willemsma
  00:10:12 - 00:10:53 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen PvdA-GL - Beantwoording Kamervragen over spoedig uitkeren energietoeslag 2023
  2. Fragen FNP - Fersekering foar fersierde weinen, optochten

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:


  1. Vragen PvdA-GL - Beantwoording Kamervragen over spoedig uitkeren energietoeslag 2023.
  2. Fragen FNP - Fersekering foar fersierde weinen, optochten.
  3. Vragen CDA – Pilot toewijzen sociale huurwoningen / Elkien.
  4. Vragen FNP – Energietoeslag.  De vragen van BVNL over de Warmtepomp schuiven op verzoek van de indiener door naar de volgende raadsvergadering.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Collectieve verzekering voor versierde wagens, optochten
  Pilot toewijzen sociale huurwoningen
  00:10:36 - 00:10:53 - voorz. L.J. Gebben
  00:10:53 - 00:12:10 - S. Kleinhuis
  00:12:11 - 00:14:16 - weth. C. de Pee
  00:14:16 - 00:14:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:14:16 - 00:14:29 - S. Kleinhuis
  00:14:29 - 00:14:40 - voorz. L.J. Gebben
  00:14:42 - 00:15:50 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:15:54 - 00:18:21 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:18:21 - 00:18:36 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:18:36 - 00:18:50 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:18:50 - 00:19:09 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:19:09 - 00:19:12 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:19:12 - 00:19:33 - G.E. vd Meijden
  00:19:33 - 00:19:48 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:19:54 - 00:19:54 - voorz. L.J. Gebben
  00:19:55 - 00:19:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:19:57 - 00:19:57 - voorz. L.J. Gebben
  00:20:00 - 00:20:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:20:13 - 00:20:39 - N. Koopmans
  00:20:39 - 00:20:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:20:47 - 00:22:06 - G.E. vd Meijden
  00:22:06 - 00:22:11 - voorz. L.J. Gebben
  00:22:11 - 00:22:29 - Weth. B. van Zandbergen
  00:22:29 - 00:23:10 - G.E. vd Meijden
  00:23:10 - 00:23:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:23:16 - 00:24:23 - F. de Haan
  00:24:23 - 00:24:44 - weth. C. de Pee
  00:24:44 - 00:24:45 - F. de Haan
  00:24:45 - 00:25:13 - voorz. L.J. Gebben
  00:29:38 - 00:30:48 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  De raad heeft in het raadsprogramma 2022-2026 opgenomen dat de raad inzicht wil in de (on)mogelijkheden om in het inkoop- en aanbestedingsbeleid meer ruimte te bieden voor lokale ondernemers. Het college heeft de opdracht gekregen de raad dit inzicht te bieden zodat de raad dit uiteindelijk opiniërend (richtinggevend) kan bespreken. De raad wordt gevraagd om richting te geven dan wel de huidige kaders te bevestigen.


  Behandeling:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:30:00 - 00:30:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:30:49 - 00:33:35 - M.R. Klont
  00:33:35 - 00:35:11 - S. Hoekstra
  00:35:28 - 00:35:31 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:32 - 00:37:32 - D.T. Hooijenga
  00:37:45 - 00:39:40 - A. Kramer
  00:39:42 - 00:39:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:54 - 00:40:47 - W.E. SOEPBOER
  00:40:57 - 00:41:33 - E.F.H. Duursma
  00:41:34 - 00:41:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:49 - 00:43:28 - weth. C. de Pee
  00:43:28 - 00:45:08 - voorz. L.J. Gebben
 5. 5

  Op 25 november 2021 is door de raad de motie MV-15-1 aangenomen. Hierin vraagt de raad het college van burgemeester en wethouders om ‘een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden, in procedure te brengen en aan de raad voor te leggen voor het perceel ten noorden van het perceel aan het Tsjerkepaed 19 in Noardburgum. Naar aanleiding van deze motie heeft het college het bestemmingsplan “Noardburgum, naast Tsjerkepaed 19” voorbereid. Op basis hiervan stelt het college de raad voor om het ontwerp van het plan vast te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.


  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
     o Amendementen
     o Voorstel
     o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Noardburgum, naast Tsjerkepaed 19 vast te stellen;
  2. De ontvangen zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan Noardburgum, naast Tsjerkepaed 19 ontvankelijk te verklaren en hierop de reactie te geven overeenkomstig de Nota van zienswijzen;
  3. Het ontwerp van het bestemmingsplan Noardburgum, naast Tsjerkepaed 19 (met ID-nummer NL.IMO.0737.14BPXIV-ow01) zonder wijzigingen vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vervolgverzoeken integraal bespreken met inwoners en raad
  00:44:11 - 00:45:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:45:10 - 00:46:09 - J.P. vd Velde
  00:46:10 - 00:46:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:46:24 - 00:47:02 - E.F.H. Duursma
  00:47:03 - 00:47:12 - voorz. L.J. Gebben
  00:47:15 - 00:48:04 - G.E. vd Meijden
  00:48:04 - 00:48:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:48:18 - 00:48:30 - Weth. B. van Zandbergen
  00:48:31 - 00:49:52 - voorz. L.J. Gebben
 6. 6

  Dit agendapunt stond op de raadsagenda van januari, maar is op verzoek van de raad doorgeschoven.
  Zowel in het raadsprogramma als in het coaliteakkoord zijn ambities vastgelegd over het biodiversiteitsplan. De startnotitie bevat een afbakening van het biodiversiteitsplan (BP) en voorgesteld stappenplan.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.


  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
     o Amendementen
     o Voorstel
     o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)
  tegen
  BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad de startnotitie voor het biodiversiteitsplan vast te stellen.

  00:49:03 - 00:49:52 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:54 - 00:52:13 - D. Wagenaar
  00:52:13 - 00:52:19 - voorz. L.J. Gebben
  00:52:24 - 00:53:36 - N. Koopmans
  00:53:37 - 00:53:50 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:50 - 00:54:19 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:54:20 - 00:54:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:25 - 00:54:52 - C.Y. vd LINDEN
  00:54:52 - 00:55:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:11 - 00:57:37 - weth. T. Willemsma
  00:57:37 - 00:57:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:50 - 00:58:17 - D.T. Hooijenga
  00:58:17 - 00:58:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:28 - 00:58:37 - J. Looijenga
  00:58:40 - 00:59:15 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:18 - 00:59:54 - J.W. Sietsma
  00:59:56 - 01:00:08 - voorz. L.J. Gebben
  01:00:11 - 01:00:21 - weth. T. Willemsma
  01:00:21 - 01:02:39 - voorz. L.J. Gebben
 7. 6.1

  Besluit

  Het amendement wordt ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-6-1 - Amendement VVD - Biodiversiteitsplan
  01:02:38 - 01:02:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:41 - 01:03:00 - D. Wagenaar
  01:03:00 - 01:03:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:11 - 01:03:26 - J.W. Sietsma
  01:03:26 - 01:04:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:39 - 01:05:19 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:21 - 01:05:22 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:29 - 01:05:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:34 - 01:05:50 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:53 - 01:08:51 - voorz. L.J. Gebben
 8. 6.2

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:
  Mevr. Wagenaar: ik heb tegen dit amendement gestemd, omdat dit uitsluit dat we enige externe expertise in kunnen winnen. We roepen wel op om hier zorgvuldig mee om te gaan.

  Amendementen

  Titel
  A-6-2 - Amendement BVNL - Biodiversiteitsplan
 9. 7

  In de decembercirculaire 2022 gemeentefonds zijn extra middelen voor zowel 2022 als 2023 en verder beschikbaar voor de uitvoering van taken met betrekking tot gemeentelijk beleid. Het college stelt voor de middelen, daar waar nodig, beschikbaar te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.


  • Voorzitter: stemming over:
     o Amendementen
     o Voorstel
     o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het decembercirculaire gemeentefonds 2022.
  2. De in de decembercirculaire 2022 ontvangen middelen voor een aantal taakmutaties c.a. zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 706.000 via een storting in de reserve overlopende posten in 2022 beschikbaar te houden voor 2023.
  3. De in de decembercirculaire 2022 ontvangen middelen voor een aantal taakmutaties c.a. zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 121.000 over te hevelen naar de desbetreffende posten in 2022, waar de uitgaven zijn gedaan.
  4. De overige ontvangen middelen zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 175.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo 2022.
  5. De in de decembercirculaire ontvangen middelen voor 2023 van € 49.000 als gevolg van verhoging van de uitkeringsfactor toe te voegen aan het begrotingssaldo 2023.
  6. De middelen voor de Wet goed verhuurderschap voor 2023 en verder te reserveren in afwachting van voorstellen tot besteding.
  7. De correctie op de middelen voor Wet kwaliteitsborging bouw te verlagen op het reeds gereserveerde bedrag in de begroting 2023 en verder in afwachting van voorstellen tot besteding.
  01:07:58 - 01:08:51 - voorz. L.J. Gebben
 10. 8

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2023 vast.

  01:08:19 - 01:08:51 - voorz. L.J. Gebben
 11. 9.1

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Moties

  Titel
  MV-9-1 - Motie vreemd BVNL - Wolf in Tytsjerksteradiel vogelvrij verklaren
  01:08:41 - 01:08:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:08:52 - 01:08:53 - N. Koopmans
  01:08:54 - 01:10:40 - N. Koopmans
  01:10:42 - 01:10:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:10:51 - 01:11:35 - J.P. vd Velde
  01:11:35 - 01:11:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:11:39 - 01:11:46 - J.W. Sietsma
  01:11:46 - 01:11:48 - voorz. L.J. Gebben
  01:11:50 - 01:13:13 - N. Koopmans
  01:13:13 - 01:13:14 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:14 - 01:13:17 - J.W. Sietsma
  01:13:17 - 01:13:19 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:19 - 01:14:30 - P.J.A. vd Hoef
  01:14:30 - 01:14:34 - voorz. L.J. Gebben
  01:14:34 - 01:14:37 - N. Koopmans
  01:14:39 - 01:16:42 - G.E. vd Meijden
  01:16:44 - 01:17:15 - voorz. L.J. Gebben
  01:19:58 - 01:20:14 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:14 - 01:20:15 - G.E. vd Meijden
  01:20:15 - 01:20:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:17 - 01:20:52 - G.E. vd Meijden
  01:20:52 - 01:20:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:55 - 01:22:34 - N. Koopmans
  01:22:38 - 01:22:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:22:40 - 01:22:51 - G.E. vd Meijden
  01:22:51 - 01:23:58 - N. Koopmans
  01:23:58 - 01:24:33 - G.E. vd Meijden
  01:24:33 - 01:24:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:42 - 01:26:14 - D. Wagenaar
  01:26:14 - 01:26:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:16 - 01:26:44 - P.J.A. vd Hoef
  01:26:44 - 01:26:49 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:53 - 01:27:12 - N. Koopmans
  01:27:12 - 01:27:43 - P.J.A. vd Hoef
  01:27:43 - 01:28:01 - N. Koopmans
  01:28:01 - 01:28:08 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:10 - 01:30:26 - weth. T. Willemsma
  01:30:26 - 01:30:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:31:49 - 01:35:38 - voorz. L.J. Gebben
 12. 9.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Moties

  Titel
  MV-9-2 - Motie vreemd CDA - Maatregelen tegen de wolf in Fryslân
 13. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.

  01:35:07 - 01:35:38 - voorz. L.J. Gebben