Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 14 december 2023

19:00 - 22:40
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 november 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 7 december 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:00
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

 4. 4

  De fracties CDA, PvdA/GL en D66 willen sportverenigingen met eigen sportaccommodatie tussen 1 september 2024 en 31 juli 2027 helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun accommodaties. Daarvoor hebben zij een zogenaamde 1/3-regeling opgezet: minimaal 1/3 deel is eigen inbreng, maximaal 1/3 deel kan worden gesubsidieerd vanuit de gemeente en maximaal 1/3 deel kan worden geleend met borgstelling vanuit de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De gemeente neemt daarbij de helft van de (marktconforme) rentekosten voor haar rekening.


  Behandeling:

  • Initiatiefnemers kunnen een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 5. 5

  De provincie vraagt de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een groengasinstallatie aan de Damsingel 27 te Sumar. Dit punt stond eerder op de agenda van de raadsvergadering van 21 september 2023. Omdat de raad eerst meer informatie wilde hebben is het onderwerp doorgeschoven naar deze raadsvergadering. Om te voorzien in de informatiebehoefte heeft er op 28 november 2023 een extra Iepen Poadium speciaal over dit onderwerp plaatsgevonden.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 6. 6

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFA Jistrum. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn. Door verschillende oorzaken is het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 7. 7

  In 2019 is in Jistrum een Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen / -werpen van het project zijn de bestaande (sport)voorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. Het resultaat is de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA). Omdat de bouw van een MFA strijdig is met het geldende bestemmingsplan is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Bijlagen

 8. 8

  In het kader van de heroriëntatie op de bouw- en goothoogtes is een stedenbouwkundige quickscan uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Om het dorpse en historische karakter te behouden wordt in het nieuwe bestemmingsplan de gebouwen met een status en de waardevolle gebouwen zonder status (die een bijdrage leveren aan het dorpskarakter van het centrum) beschermd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 9. 9

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Voorstel is hieraan mee te werken. 


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 10. 10

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.


  Op basis van de input van de raadsleden en de bestuurlijke toetsing is dit voorliggende ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân opgesteld. De raad krijgt nu de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerp te geven.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 11. 11

  In het centrum van Burgum is binnen een begrensd gebied een reclameheffing (reclamebelasting). De gelden worden door de gemeente geïnd en vervolgens via de stichting Ondernemersfonds Burgum beschikbaar gesteld aan ondernemerscollectieven voor het organiseren van allerlei (promotie)activiteiten in het centrum. Dit jaar is het centrum van Burgum uitgebreid met de bebouwing van ‘de 3 van Sminia’ aan het Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein. In de plint van de panden is horeca en zakelijke dienstverlening gevestigd. De ondernemers in ‘de Edelman’ en ‘de Werkman’ vallen buiten het begrensd gebied voor de reclameheffing. Er is draagvlak bij de ondernemers om bij te dragen aan het ondernemersfonds en mee te doen aan de (promotie)activiteiten ten behoeve van het centrum. Daarom wordt voorgesteld het centrumgebied aan te passen, zodat ook ‘de Edelman’ en ‘de Werkman’ in het begrensde gebied van de reclameheffing vallen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 12. 12

  Artikel 33 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke bijstand (lid 1) en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (fracties) recht hebben op ondersteuning (lid 2).
  De raad legt zelf regels in een verordening vast over de besteding en de verantwoording daarvan (lid 3).
  De voorgestelde wijzigingen in de verordening gaan over het toetsingskader, de controle en verantwoording en een technische actualisatie.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 13. 13.a

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijk rekenkamer moeten hebben.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 14. 13.b

  Door de invoering van de Wet decentrale rekenkamers en het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer Tytsjerksteradiel 2024 moeten de voorzitter en de leden van de rekenkamer Tytsjerksteradiel worden benoemd en beëdigd.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:
  · Schriftelijke stemming over het voorstel.
  · De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  · De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  · De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  · De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

 15. 14

  Per 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding, Adenium geheten. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid, draagt Adenium aan de gemeenteraden van Smallingerland en Tytsjerksteradiel een nieuw lid Raad van Toezicht voor. Zij voldoet aan het door de gemeenteraden vastgestelde profiel.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:
  · Schriftelijke stemming over het voorstel.
  · De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  · De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  · De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  · De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

 16. 15

  De huidige Algemene plaatselijke verordening is van december 2021. Door ontwikkelingen is er behoefte aan het wijzigen van de APV. Deze ontwikkelingen zijn gelegen in gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe jurisprudentie en lokale wensen. Het (bij voorkeur jaarlijks) updaten van de APV zorgt ervoor dat we ontwikkelingen periodiek een plek kunnen geven in de verordening en dat er continu sprake is van actuele lokale regelgeving.


  271123: er is een aangepast raadsvoorstel met bijlagen toegevoegd n.a.v. het aangenomen amendement A-10-1 in de raadsvergadering van 23 november 2023.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 17. 16

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2023' neemt het college de raad mee in
  een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023.  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 18. 17

  Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is het noodzakelijk dat de huidige verordeningen op grond van GW artikel 212, 213 en 213a worden aangepast. De aanpassingen zijn in hoofdzaak gelegen in het feit dat met ingang van het boekjaar 2023 niet de accountant een rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan de gemeenteraad maar het college. Om die reden zijn een aantal bepalingen op het gebied van rechtmatigheid toegevoegd.
  ++
  ++
  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 19. 18

  Voor het eerst over het verslagjaar 2023 moet het college ten behoeve van de jaarrekening een collegeverklaring afgeven over het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. De externe accountant toetst deze beoordeling als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.


  Het hebben van een actueel Normenkader is een verplicht onderdeel als basis voor de rechtmatigheidsverklaring. Het kader dient jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld te worden.
  Het normenkader is een overzicht van (financieel) gerelateerde wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente zelf (die door de Raad zijn vastgesteld) waarmee de gemeente in de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te maken krijgt. Het normenkader is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Tevens zijn de einddata, waar van toepassing, vermeld voor de gemeentelijke verordeningen.


  Het Jaarplan VIC betreft een uitwerking van de periodieke verbijzonderde controles o.b.v. het Jaarplan VIC 2021-2024 en de uitgangspunten in het Controleprotocol 2021-2024. Waar van toepassing wordt rekening gehouden met het geldende Normenkader.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 20. 19

  Besluitenlijst is op 29 november 2023. toegevoegd.

 21. 20
  Sluiting - 22:35