Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Behandeling Kadernota

donderdag 13 juli 2023

12:50 - 18:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2024 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.


De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 23 juni 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:
  · Mevr. Wagenaar (VVD)
  · Dhr. Sietsma (CDA)
  · Dhr. Zuidema (BVNL)

  00:00:08 - 00:06:34 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • De aangekondigde motie vreemd VVD - Zienswijze op concept NRD 380 KV hoogspanningsverbinding wordt toegevoegd als agendapunt 5.
  • Agendapunt 2a (Vaststellen bestemmingsplan Tytsjerk, Noarderein 1, MFC) wordt behandeld als hamerstuk.
  00:02:29 - 00:06:34 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 2.a

  Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de openbare basisschool Master Fennemaskoalle en de christelijke basisschool It Lemieren in Tytsjerk samen één school: Ontmoetingschool de Romte. De huidige school is te klein en verouderd. Daarom is de bouw van een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Met een grote delegatie uit het dorp is gekomen tot de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC). Omdat de bouw van een MFC strijdig is met het geldende bestemmingsplan, is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Tytsjerk, Noarderein 1, MFC” vast te stellen.
  2. De ontvangen zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan “Tytsjerk, Noarderein 1, MFC” ontvankelijk te verklaren en hierop de reactie te geven overeenkomstig de Nota van zienswijzen.
  3. Het ontwerp van het bestemmingsplan “Tytsjerk, Noarderein 1, MFC” (met ID-nummer NL.IMRO.0737.06BPIV-vg01) met de wijzigingen zoals omschreven in de Nota van zienswijzen vast te stellen.
  4. Het ontwerp van de wijziging van de Welstandsnota Tytsjerksteradiel vast te stellen.
  00:03:35 - 00:06:34 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3

  Als onderdeel van de begrotingscyclus biedt het college de Kadernota 2024-2027 aan.
  De Kadernota wordt beschouwd als richtinggevend voor de voorbereiding en opstelling van de Programmabegroting 2024-2027 zoals die later dit jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. De Kadernota wordt opiniërend besproken.


  100723: er is een aangepaste versie van de kadernota toegevoegd n.a.v. vragen die zijn gesteld bij de informatiemarkt kadernota.


  Behandelwijze:

  • Algemene beschouwingen fracties + toelichting op aangekondigde moties (maximaal 5 minuten per fractie)
  • Eerste termijn raad: opiniërende behandeling aan de hand van de ingediende moties
  • Reactie college op de ingediende moties
  • Schorsing voor overleg
  • Tweede termijn raad: vervolg opiniërende behandeling aan de hand van de ingediende moties + eventuele aanpassingen/samenvoeging van moties
  • Korte reactie college op eventueel gewijzigde moties
  • Schorsing voor eventueel overleg over de stemming
  • Stemming over de moties
  • Stemverklaringen

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:04:02 - 00:06:34 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 3.1

  Algemene beschouwingen fracties + toelichting op aangekondigde moties (maximaal 5 minuten per fractie).

  Besluit

  De fracties delen hun gedachten over de kadernota en dienen moties in.

  00:06:22 - 00:06:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:37 - 00:06:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:43 - 00:12:52 - F. de Haan
  00:12:52 - 00:13:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:13:32 - 00:19:47 - A. Kramer
  00:19:47 - 00:20:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:20:05 - 00:25:12 - P.J.A. vd Hoef
  00:25:13 - 00:25:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:35 - 00:27:07 - J. Looijenga
  00:27:08 - 00:27:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:27:37 - 00:36:21 - S. Hoekstra
  00:36:21 - 00:36:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:36 - 00:36:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:40 - 00:41:33 - D.T. Hooijenga
  00:41:33 - 00:41:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:51 - 00:47:28 - E.F.H. Duursma
  00:47:29 - 00:51:17 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 3.2

  Opinierende behandeling aan de hand van de ingediende moties.

  Besluit

  De raad bespreekt de ingediende moties opiniërend in de eerste termijn, waarbij de moties worden aangepast en mede-indieners worden toegevoegd.

  00:47:48 - 00:51:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:24 - 00:55:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:44 - 00:57:33 - A. Kramer
  00:57:33 - 00:57:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:57:45 - 00:58:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:21 - 00:58:47 - J. Looijenga
  00:58:47 - 00:59:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:11 - 00:59:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:12 - 00:59:14 - A. Kramer
  00:59:14 - 00:59:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:16 - 01:00:03 - A. Kramer
  01:00:05 - 01:00:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:00:08 - 01:00:12 - A. Kramer
  01:00:12 - 01:00:40 - E.F.H. Duursma
  01:00:40 - 01:00:59 - A. Kramer
  01:01:00 - 01:01:01 - E.F.H. Duursma
  01:01:02 - 01:01:19 - P.J.A. vd Hoef
  01:01:25 - 01:01:56 - W.E. Soepboer
  01:02:02 - 01:02:12 - A. Kramer
  01:02:14 - 01:02:33 - S. Hoekstra
  01:02:34 - 01:03:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:03:07 - 01:04:24 - G.E. vd Meijden
  01:04:29 - 01:04:58 - E.F.H. Duursma
  01:05:03 - 01:05:15 - G.E. vd Meijden
  01:05:18 - 01:05:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:05:29 - 01:05:43 - A. Nijboer
  01:05:44 - 01:06:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:06:22 - 01:06:42 - R.R. Snijder
  01:06:42 - 01:06:53 - S. Hoekstra
  01:06:57 - 01:07:11 - R.R. Snijder
  01:07:11 - 01:07:19 - S. Hoekstra
  01:07:19 - 01:07:31 - R.R. Snijder
  01:07:31 - 01:08:02 - A.B. Agema
  01:08:06 - 01:08:28 - E.F.H. Duursma
  01:08:28 - 01:08:41 - R.R. Snijder
  01:08:41 - 01:09:01 - E.F.H. Duursma
  01:09:05 - 01:09:40 - D.T. Hooijenga
  01:09:42 - 01:09:49 - R.R. Snijder
  01:09:49 - 01:10:07 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:10:08 - 01:10:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:10:14 - 01:10:23 - R.R. Snijder
  01:10:23 - 01:10:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:10:35 - 01:10:38 - IJ. van Kammen
  01:10:40 - 01:16:44 - IJ. van Kammen
  01:16:45 - 01:17:12 - W.E. Soepboer
  01:17:12 - 01:17:27 - IJ. van Kammen
  01:17:27 - 01:17:46 - G.E. vd Meijden
  01:17:46 - 01:17:53 - IJ. van Kammen
  01:17:53 - 01:18:07 - E.F.H. Duursma
  01:18:07 - 01:18:12 - IJ. van Kammen
  01:18:12 - 01:18:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:18:36 - 01:19:15 - S. Hoekstra
  01:19:18 - 01:20:06 - A. Kramer
  01:20:09 - 01:20:09 - S. Hoekstra
  01:20:10 - 01:20:33 - F. de Haan
  01:20:34 - 01:20:58 - P.J.A. vd Hoef
  01:21:05 - 01:23:41 - D.T. Hooijenga
  01:23:41 - 01:23:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:23:44 - 01:25:10 - E.F.H. Duursma
  01:25:11 - 01:25:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:25:29 - 01:26:13 - P.J.A. vd Hoef
  01:26:17 - 01:26:24 - S. Hoekstra
  01:26:24 - 01:26:50 - P.J.A. vd Hoef
  01:26:54 - 01:27:36 - R.R. Snijder
  01:27:36 - 01:27:49 - P.J.A. vd Hoef
  01:27:49 - 01:28:02 - R.R. Snijder
  01:28:04 - 01:28:04 - R.R. Snijder
  01:28:04 - 01:28:08 - P.J.A. vd Hoef
  01:28:09 - 01:28:11 - R.R. Snijder
  01:28:13 - 01:28:14 - R.R. Snijder
  01:28:17 - 01:28:38 - F. de Haan
  01:28:38 - 01:30:03 - P.J.A. vd Hoef
  01:30:03 - 01:30:03 - F. de Haan
  01:30:03 - 01:30:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:30:41 - 01:31:28 - A.B. Agema
  01:31:29 - 01:31:49 - D.T. Hooijenga
  01:31:49 - 01:32:16 - A.B. Agema
  01:32:16 - 01:32:16 - D.T. Hooijenga
  01:32:17 - 01:32:17 - D.T. Hooijenga
  01:32:18 - 01:32:24 - D.T. Hooijenga
  01:32:24 - 01:32:43 - A.B. Agema
  01:32:43 - 01:33:16 - S. Hoekstra
  01:33:16 - 01:33:23 - A.B. Agema
  01:33:23 - 01:34:19 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:34:19 - 01:34:53 - A.B. Agema
  01:34:53 - 01:35:13 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:35:13 - 01:35:15 - A.B. Agema
  01:35:15 - 01:35:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:35:17 - 01:36:12 - G.E. vd Meijden
  01:36:13 - 01:36:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:36:55 - 01:37:37 - G.E. vd Meijden
  01:37:41 - 01:38:22 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:38:24 - 01:38:52 - S. Hoekstra
  01:38:53 - 01:39:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:39:47 - 01:41:52 - M. Wieringa
  01:41:52 - 01:41:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:41:52 - 01:42:12 - S. Hoekstra
  01:42:12 - 01:42:36 - M. Wieringa
  01:42:39 - 01:43:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:43:10 - 01:43:49 - R.R. Snijder
  01:43:49 - 01:43:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:43:53 - 01:44:05 - S. Hoekstra
  01:44:05 - 01:44:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:44:20 - 01:45:49 - F. de Haan
  01:45:49 - 01:45:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:45:59 - 01:46:12 - E.F.H. Duursma
  01:46:16 - 01:46:52 - F. de Haan
  01:46:53 - 01:47:09 - A.B. Agema
  01:47:09 - 01:47:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:47:11 - 01:47:17 - F. de Haan
  01:47:17 - 01:47:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:47:19 - 01:47:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:47:54 - 01:48:08 - S. Kleinhuis
  01:48:09 - 01:48:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:48:27 - 01:48:56 - A.B. Agema
  01:48:58 - 01:49:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:49:03 - 01:49:15 - S. Hoekstra
  01:49:18 - 01:49:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:49:21 - 01:51:33 - D.T. Hooijenga
  01:51:33 - 01:52:14 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:52:17 - 01:52:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:52:18 - 01:52:36 - F. de Haan
  01:52:39 - 01:53:20 - A.B. Agema
  01:53:20 - 01:53:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:53:26 - 01:54:04 - J. Looijenga
  01:54:05 - 01:54:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:54:37 - 01:54:58 - C.Y. vd Linden
  01:54:58 - 01:55:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:55:30 - 01:56:13 - J.P. vd Velde
  01:56:14 - 01:56:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:56:20 - 01:56:40 - J. Looijenga
  01:56:44 - 01:57:11 - J.P. vd Velde
  01:57:18 - 01:57:31 - E.F.H. Duursma
  01:57:33 - 01:57:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:57:38 - 01:57:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:57:56 - 01:59:07 - D.T. Hooijenga
  01:59:07 - 01:59:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:59:08 - 02:00:33 - P.J.A. vd Hoef
  02:00:35 - 02:01:38 - G.E. vd Meijden
  02:01:43 - 02:02:01 - J.P. vd Velde
  02:02:06 - 02:03:35 - E.F.H. Duursma
  02:03:36 - 02:03:40 - P.J.A. vd Hoef
  02:03:45 - 02:05:35 - S. Hoekstra
  02:05:35 - 02:05:36 - P.J.A. vd Hoef
  02:05:36 - 02:05:37 - S. Hoekstra
  02:05:37 - 02:06:06 - A. Kramer
  02:06:06 - 02:06:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:06:08 - 02:06:27 - S. Hoekstra
  02:06:28 - 02:06:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:06:33 - 02:07:20 - E.F.H. Duursma
  02:07:20 - 02:07:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:07:38 - 02:09:03 - A. Kramer
  02:09:03 - 02:09:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:09:09 - 02:10:02 - E.F.H. Duursma
  02:10:02 - 02:10:06 - A. Kramer
  02:10:12 - 02:10:24 - S. Hoekstra
  02:10:25 - 02:10:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:10:29 - 02:10:49 - J.P. vd Velde
  02:10:49 - 02:11:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:11:01 - 02:12:31 - G.E. vd Meijden
  02:12:33 - 02:13:07 - S. Hoekstra
  02:13:14 - 02:13:33 - E.F.H. Duursma
  02:13:37 - 02:14:00 - J.P. vd Velde
  02:14:02 - 02:14:28 - G.E. vd Meijden
  02:14:29 - 02:14:44 - J.P. vd Velde
  02:14:46 - 02:15:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:15:20 - 02:16:10 - A. Kramer
  02:16:10 - 02:16:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:16:10 - 02:16:20 - J.P. vd Velde
  02:16:23 - 02:16:29 - P.J.A. vd Hoef
  02:16:30 - 02:17:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:28:54 - 02:29:27 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 3.3

  Het college geeft een reactie op de ingediende moties, waarbij wordt aangegeven deze te ontraden of te ondersteunen.

  Besluit

  Het college geeft een reactie op de ingediende moties.

  02:29:22 - 02:29:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:30 - 02:29:31 - Portefeuillehouder Gebben
  02:29:33 - 02:31:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:31:36 - 02:31:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:31:47 - 02:32:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:32:18 - 02:41:38 - weth. T. Willemsma
  02:41:39 - 02:41:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:41:58 - 02:42:49 - weth. T. Willemsma
  02:42:50 - 02:42:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:43:00 - 02:43:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:43:16 - 02:44:23 - weth. C. de Pee
  02:44:23 - 02:44:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:44:49 - 02:45:47 - weth. T. Willemsma
  02:45:47 - 02:46:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:46:10 - 02:46:10 - weth. C. de Pee
  02:46:17 - 02:48:06 - weth. C. de Pee
  02:48:06 - 02:48:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:48:31 - 02:50:04 - weth. C. de Pee
  02:50:05 - 02:50:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:50:09 - 02:51:46 - weth. T. Willemsma
  02:51:46 - 02:51:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:51:54 - 02:51:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:51:55 - 02:56:25 - weth. T. Willemsma
  02:56:27 - 02:56:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:56:42 - 02:57:58 - weth. T. Willemsma
  02:57:59 - 02:58:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:58:10 - 02:59:48 - weth. C. de Pee
  02:59:48 - 02:59:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:59:53 - 03:00:58 - weth. C. de Pee
  03:00:58 - 03:01:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:01:07 - 03:02:04 - weth. C. de Pee
  03:02:05 - 03:02:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:02:21 - 03:07:26 - Weth. B. van Zandbergen
  03:07:28 - 03:08:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:08:13 - 03:08:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 3.4.A

  Tijdens de schorsing is er gelegenheid om politiek overleg te voeren over de ingediende moties.

  03:36:52 - 03:38:14 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 3.5

  Vervolg van de opiniërende behandeling aan de hand van de ingediende moties . Eventueel kunnen moties worden aangepast of samengevoegd als gevolg van het politiek overleg danwel de reactie van het college op de moties.

  Besluit

  De raad bespreekt de ingediende moties opiniërend in de tweede termijn, waarbij aangegeven wordt welke moties worden ingetrokken na de reactie van het college.
  Hierbij wordt opgemerkt dat de moties die door het college zijn overgenomen, wel in stemming moeten worden gebracht, omdat de raad anders kan besluiten.

  03:37:05 - 03:38:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:38:15 - 03:38:54 - G.E. vd Meijden
  03:38:54 - 03:39:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:39:02 - 03:39:18 - S. Hoekstra
  03:39:21 - 03:39:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:39:51 - 03:40:20 - R.R. Snijder
  03:40:22 - 03:40:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:40:25 - 03:40:40 - G.E. vd Meijden
  03:40:41 - 03:41:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:41:07 - 03:42:17 - IJ. van Kammen
  03:42:17 - 03:42:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:42:28 - 03:43:10 - D.T. Hooijenga
  03:43:11 - 03:44:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:44:06 - 03:44:33 - A.B. Agema
  03:44:33 - 03:44:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:44:39 - 03:45:29 - D.T. Hooijenga
  03:45:31 - 03:45:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:45:42 - 03:45:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:45:45 - 03:46:42 - S. Hoekstra
  03:46:44 - 03:46:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:46:50 - 03:47:54 - G.E. vd Meijden
  03:47:55 - 03:47:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:47:56 - 03:48:18 - S. Hoekstra
  03:48:22 - 03:48:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:48:54 - 03:49:09 - S. Hoekstra
  03:49:09 - 03:49:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:49:30 - 03:49:30 - J.P. vd Velde
  03:49:30 - 03:50:23 - G.E. vd Meijden
  03:50:23 - 03:50:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:50:29 - 03:51:06 - J.P. vd Velde
  03:51:09 - 03:51:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:51:13 - 03:52:28 - E.F.H. Duursma
  03:52:28 - 03:52:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:52:30 - 03:53:13 - G.E. vd Meijden
  03:53:13 - 03:53:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:53:17 - 03:53:26 - E.F.H. Duursma
  03:53:26 - 03:54:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:54:05 - 03:54:28 - G.E. vd Meijden
  03:54:28 - 03:54:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:54:30 - 03:54:49 - S. Hoekstra
  03:54:52 - 03:55:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:55:12 - 03:55:51 - M. Wieringa
  03:55:52 - 03:55:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:55:57 - 03:55:58 - M. Wieringa
  03:55:58 - 03:56:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:56:00 - 03:56:06 - M. Wieringa
  03:56:06 - 03:56:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:56:18 - 03:56:36 - E.F.H. Duursma
  03:56:37 - 03:58:14 - D.T. Hooijenga
  03:58:15 - 03:58:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:58:17 - 03:58:53 - M. Wieringa
  03:58:54 - 03:58:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:58:58 - 03:59:00 - M. Wieringa
  03:59:00 - 03:59:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:59:16 - 03:59:59 - R.R. Snijder
  03:59:59 - 04:00:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:00:23 - 04:00:41 - S. Hoekstra
  04:00:41 - 04:00:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:00:58 - 04:01:16 - A.B. Agema
  04:01:16 - 04:01:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:01:28 - 04:05:32 - D.T. Hooijenga
  04:05:32 - 04:05:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:05:40 - 04:05:50 - R.R. Snijder
  04:05:50 - 04:06:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:06:15 - 04:06:46 - D.T. Hooijenga
  04:06:46 - 04:06:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:07:04 - 04:07:27 - J. Looijenga
  04:07:27 - 04:08:48 - D.T. Hooijenga
  04:08:48 - 04:08:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:08:49 - 04:09:13 - J.P. vd Velde
  04:09:14 - 04:09:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:09:28 - 04:10:38 - S. Hoekstra
  04:10:38 - 04:11:27 - G.E. vd Meijden
  04:11:30 - 04:11:58 - S. Hoekstra
  04:11:59 - 04:12:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:12:01 - 04:12:15 - J.P. vd Velde
  04:12:15 - 04:12:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:12:22 - 04:13:19 - D.T. Hooijenga
  04:13:22 - 04:13:23 - D.T. Hooijenga
  04:13:24 - 04:14:04 - P.J.A. vd Hoef
  04:14:04 - 04:14:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:14:05 - 04:14:06 - S. Hoekstra
  04:14:06 - 04:14:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:14:12 - 04:15:11 - E.F.H. Duursma
  04:15:12 - 04:15:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:15:14 - 04:15:29 - S. Hoekstra
  04:15:29 - 04:15:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:19:59 - 04:20:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:20:10 - 04:20:11 - E.F.H. Duursma
  04:20:12 - 04:21:25 - G.E. vd Meijden
  04:21:26 - 04:21:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:21:28 - 04:21:35 - S. Hoekstra
  04:21:37 - 04:22:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:22:08 - 04:23:11 - A. Kramer
  04:23:12 - 04:23:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:23:17 - 04:23:27 - A. Kramer
  04:23:27 - 04:23:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:23:31 - 04:23:33 - A. Kramer
  04:23:33 - 04:23:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:23:56 - 04:24:19 - G.E. vd Meijden
  04:24:20 - 04:25:05 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 3.6

  Het college krijgt de gelegenheid te reageren op eventueel gewijzigde moties.

  Besluit

  Het college geeft een reactie op de gewijzigde moties en beantwoordt enkele vragen.

  04:24:44 - 04:25:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:25:05 - 04:26:30 - weth. T. Willemsma
  04:26:30 - 04:26:44 - G.E. vd Meijden
  04:26:44 - 04:27:33 - weth. T. Willemsma
  04:27:37 - 04:27:49 - weth. T. Willemsma
  04:27:49 - 04:27:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:27:55 - 04:28:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:28:14 - 04:28:51 - weth. C. de Pee
  04:28:52 - 04:29:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:29:03 - 04:29:58 - weth. C. de Pee
  04:29:58 - 04:30:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:30:03 - 04:32:02 - weth. T. Willemsma
  04:32:03 - 04:32:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:32:16 - 04:33:44 - weth. T. Willemsma
  04:33:44 - 04:33:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:33:51 - 04:34:40 - weth. T. Willemsma
  04:34:40 - 04:34:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:34:59 - 04:35:18 - G.E. vd Meijden
  04:35:19 - 04:36:10 - weth. T. Willemsma
  04:36:10 - 04:36:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:36:21 - 04:38:11 - weth. C. de Pee
  04:38:11 - 04:38:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:38:21 - 04:38:29 - weth. C. de Pee
  04:38:31 - 04:38:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:38:37 - 04:39:22 - Weth. B. van Zandbergen
  04:39:22 - 04:39:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:39:34 - 04:40:18 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 3.7.A

  Voorafgaand aan de stemming over de moties vindt er (indien nodig) een schorsing plaats zodat de fracties zich daar op kunnen beraden.

  04:39:57 - 04:40:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:58:25 - 04:59:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:59:04 - 05:00:01 - S. Hoekstra
 12. 3.8.00

  Per motie vindt de besluitvorming plaats.


  (De moties worden bij punt 3.1 ingediend.)

  Besluit

  De moties worden in stemming gebracht.

  04:59:10 - 05:00:01 - S. Hoekstra
  05:00:02 - 05:00:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:00:07 - 05:00:59 - A.B. Agema
  05:00:59 - 05:01:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:01:04 - 05:01:19 - A.B. Agema
  05:01:20 - 05:01:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:01:25 - 05:02:05 - D.T. Hooijenga
  05:02:06 - 05:02:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:02:08 - 05:02:16 - M. Wieringa
  05:02:17 - 05:02:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:02:21 - 05:03:07 - G.E. vd Meijden
  05:03:07 - 05:03:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:03:13 - 05:03:41 - R.R. Snijder
  05:03:41 - 05:03:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:03:44 - 05:03:55 - J.P. vd Velde
  05:03:56 - 05:03:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:03:58 - 05:04:10 - G.E. vd Meijden
  05:04:11 - 05:04:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:04:49 - 05:05:12 - A.B. Agema
  05:05:12 - 05:05:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:05:28 - 05:05:36 - D.T. Hooijenga
  05:05:36 - 05:05:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:05:50 - 05:05:52 - D.T. Hooijenga
  05:05:52 - 05:06:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:08:00 - 05:10:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:10:32 - 05:11:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:11:53 - 05:12:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:12:55 - 05:13:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:13:37 - 05:13:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:14:17 - 05:14:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:14:42 - 05:14:51 - IJ. van Kammen
  05:14:51 - 05:15:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:15:33 - 05:16:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:16:28 - 05:16:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:17:10 - 05:17:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:17:48 - 05:18:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:18:44 - 05:18:52 - D.T. Hooijenga
  05:18:52 - 05:19:42 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 3.8.01

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-1 - Moasje FNP, CDA, CU en PvdA-GL - Ynsette op foarrang ynwenners mei kearnbining by hierwenningen
 14. 3.8.02

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-2 - Motie VVD - Geen interne jobhunter voor inwoners zonder arbeidsbeperking
 15. 3.8.03

  Besluit

  De motie is ingetrokken. De griffie zal een overleg tussen de fractievertegenwoordigers organiseren.

  Moties

  Titel
  M-3-8-3 - Motie VVD - Versnelling Woningbouw
 16. 3.8.04

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-4 - Motie VVD, CDA, PvdA-GL en D66 - Cofinanciering De Twirre niet meenemen in begroting
 17. 3.8.05

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (4), D66-fractie (1), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)
  tegen
  CU-fractie (2), FNP-fractie (5)

  Moties

  Titel
  M-3-8-5 - Motie VVD, CDA, PvdA-GL en D66 - Structurele bijdrage voor de nader vast te stellen Subsidieregeling Sportvernieuwing Tytsjerksteradiel 2024
 18. 3.8.06

  Stemuitslag

  voor 10%
  tegen 90%
  voor
  BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-6 - Motie BVNL - Geen extra uitzetting van specifiek fte begroting 2024-2027
 19. 3.8.07

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-7 - Motie CDA - Extra formatie i.v.m. het Frysk Programma Landelijk Gebied
 20. 3.8.08

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-8 - Motie CDA en VVD - Schrappen Bestuurscommunicatie adviseur
 21. 3.8.09

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-9 - Motie CDA - Niet inboeken ombuigingen
 22. 3.8.10

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-10 - Motie CDA, PvdA-GL en VVD - Reservering voor actief grondbeleid
 23. 3.8.11

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-11 - Motie CDA - Reduceren aanvullende subsidie bibliotheekwerk en onderzoek naar andere bibliotheekorganisatie
 24. 3.8.12

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  CDA-fractie (4), D66-fractie (1), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)
  tegen
  BVNL-fractie (2), CU-fractie (2), FNP-fractie (5)

  Moties

  Titel
  M-3-8-12 - Moasje CDA - Formaasje Observeum
 25. 3.8.13

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-13 - Moasje CDA - Undersyk ferheging bydrage oan doarpsbelangen
 26. 3.8.14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-14 - Motie CU en PvdA-GL - Ambitie op circulariteit voor gemeente Tytsjerksteradiel
 27. 3.8.15

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-15 - Motie CU - Circulaire aanpak van thuiswerkfaciliteiten
 28. 3.8.16

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-3-8-16 - Motie CU - Werken aan nieuwe identiteit van het nieuwe Tytsjerksteradiel
 29. 3.8.17

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (2), PvdA/GL (5)
  tegen
  BVNL-fractie (2), FNP-fractie (3), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-17 - Motie PvdA-GL en CU - Regenbooggemeente
 30. 3.8.18

  Stemuitslag

  voor 95%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Dhr. Van Kammen (CU) onthoudt zich van stemmen bij motie M-3-8-18 vanwege zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht Oorsprong.

  Moties

  Titel
  M-3-8-18 - Motie PvdA-GL en CDA - Basisonderwijs Trynwâlden
 31. 3.8.19

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)
  tegen
  BVNL-fractie (2), D66-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-19 - Motie PvdA-GL - Uitwerking Centrumvisie Burgum
 32. 3.8.20

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)
  tegen
  VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-20 - Moasje FNP en CDA - Jild Wâldsang dat net brûkt is foar de musyklessen tidens de koroanapandemy
 33. 3.8.21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-3-8-21 - Motie CDA - Ontvlechting- en opbouwoperatie opnemen in begroting
 34. 3.9

  Gelegenheid om een stemverklaring te geven nadat de moties in stemming zijn gebracht.

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Motie M-3-8-5: dhr. Hooijenga (CU): wij hebben tegen deze motie gestemd omdat we eerst het initiatiefvoorstel hierover willen behandelen.
  • Motie M-3-8-17: mevr. Krijgsman (FNP): ik ha foar dizze moasje stimd om’t ik bliid bin mei de oanpassingen it breed op te pakken en net foar ien doelgroep.
  • Motie M-3-8-17: mevr. Soepboer (FNP): ik ha foar dizze moasje stimd om’t dizze wike spitichernoch wol bliken dien hat dat der noch hiel wat te dwaan is en der ha ik noed oer. Hûdskleur, geloof, geslacht, leeftiid of seksuele foarkar mei gjin reden wêze om gjin respekt foar inoar te hawwen.
  • Motie M-3-8-17: dhr. De Haan (FNP): ik ha tsjin dizze moasje stimd, want elts minsk is gelyk en frij. Ik hâld net fan ‘hokjestinken’.
  • Motie M-3-8-17: dhr. Hoekstra (VVD): ik heb tegen deze motie gestemd. Ieder persoon verdient respect, een groep verdient geen vlag en € 30.000 vinden wij veel geld voor een vlag.
  05:19:22 - 05:19:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:19:42 - 05:19:53 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  05:19:56 - 05:19:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:20:02 - 05:20:20 - W.E. Soepboer
  05:20:20 - 05:20:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:20:24 - 05:20:40 - F. de Haan
  05:20:40 - 05:20:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:20:41 - 05:20:41 - F. de Haan
  05:20:41 - 05:20:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:20:44 - 05:20:53 - S. Hoekstra
  05:20:54 - 05:22:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 35. 4

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 juni 2023 vast.

  05:21:45 - 05:22:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 36. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  MV-5-1 - Motie vreemd VVD en FNP - Zienswijze op concept NRD 380 KV hoogspanningsverbinding
  05:22:00 - 05:22:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:22:12 - 05:24:53 - S. Hoekstra
  05:24:54 - 05:25:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:25:18 - 05:25:27 - P.J.A. vd Hoef
  05:25:28 - 05:25:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:25:38 - 05:26:11 - G.E. vd Meijden
  05:26:13 - 05:26:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:26:15 - 05:26:29 - A. Nijboer
  05:26:31 - 05:26:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:26:45 - 05:28:43 - Weth. B. van Zandbergen
  05:28:44 - 05:29:14 - A. Nijboer
  05:29:14 - 05:29:33 - Weth. B. van Zandbergen
  05:29:34 - 05:29:39 - A. Nijboer
  05:29:39 - 05:30:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:30:28 - 05:30:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:37:06 - 05:37:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:37:30 - 05:38:17 - S. Hoekstra
  05:38:17 - 05:38:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:38:50 - 05:39:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:39:07 - 05:40:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 37. 6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 18.35 uur.

  05:39:59 - 05:40:50 - Foarsitter L.J. Gebben