Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 26 januari 2023

19:30 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 23 december 2022 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 19 januari 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:00 - 00:02:12 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:
  • Agendapunt 5 wordt doorgeschoven.

  00:02:04 - 00:02:12 - voorz. L.J. Gebben
  00:02:12 - 00:02:51 - C.Y. vd LINDEN
  00:02:51 - 00:03:03 - voorz. L.J. Gebben
  00:03:03 - 00:03:03 - F. de Haan
  00:03:03 - 00:03:11 - voorz. L.J. Gebben
  00:03:14 - 00:04:12 - weth. T. Willemsma
  00:04:12 - 00:04:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:04:18 - 00:05:24 - D. Wagenaar
  00:05:24 - 00:05:36 - voorz. L.J. Gebben
  00:05:36 - 00:06:29 - weth. T. Willemsma
  00:06:30 - 00:06:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:06:55 - 00:07:03 - C.Y. vd LINDEN
  00:07:03 - 00:09:25 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen mevr. Van der Linden (PvdA-GL) - Energielabel kantoren vanaf 1 januari 2023
  2. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) - Holwerd aan Zee en Versnellingsagenda

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. Vragen mevr. Van der Linden (PvdA-GL) - Energielabel kantoren vanaf 1 januari 2023.
  2. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) - Holwerd aan Zee en Versnellingsagenda.
  3. Vragen dhr. Looijenga (BVNL) – Voorwaarden versierde wagens optocht.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Voorwaarden versierde wagens optocht
  00:09:06 - 00:09:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:09:26 - 00:10:10 - C.Y. vd LINDEN
  00:10:11 - 00:10:13 - voorz. L.J. Gebben
  00:10:14 - 00:10:14 - voorz. L.J. Gebben
  00:10:14 - 00:11:55 - Weth. B. van Zandbergen
  00:11:55 - 00:12:00 - C.Y. vd LINDEN
  00:12:00 - 00:12:04 - voorz. L.J. Gebben
  00:12:08 - 00:14:16 - S. Hoekstra
  00:14:16 - 00:14:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:14:24 - 00:18:18 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:18:18 - 00:19:01 - S. Hoekstra
  00:19:01 - 00:19:02 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:19:08 - 00:19:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:19:20 - 00:19:21 - voorz. L.J. Gebben
  00:19:25 - 00:20:23 - J. Looijenga
  00:20:28 - 00:20:51 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:20:51 - 00:20:59 - J. Looijenga
  00:20:59 - 00:20:59 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:21:03 - 00:23:17 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  De hjoeddeistige nota’s Frysk taalbelied fan sawol Tytsjerksteradiel as Achtkarspelen binne fêststeld yn 2017. Yn 2023 wurde beide nota’s aktualisearre en gearfoege ta ien Nota Frysk taalbelied foar beide gemeenten. Foarútrinnend is der in evaluaasje makke fan de hjoeddeistige nota en in planning makke foar de nije Nota Frysk taalbelied 8KTD.


  Behanneling:
  De ried hat yn it Iepen Poadium oanjûn dat it stik klear is foar opinierjende behandeling.

  • Wethâlder: kin in ynliedende tekst jaan
  • Opiniëarjende behanneling: ried diskusjearret ûnderinoar sûnder fêste terminen
  • Kolleezje: kin noch ynhâldlik reagearje
  • Foarsitter: konklúsje ferfolchproses

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:21:20 - 00:23:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:23:17 - 00:24:37 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:24:43 - 00:24:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:24:48 - 00:25:53 - M.C. VAN DER MEER
  00:25:53 - 00:26:01 - voorz. L.J. Gebben
  00:26:08 - 00:29:13 - D. Wagenaar
  00:29:14 - 00:29:21 - voorz. L.J. Gebben
  00:29:27 - 00:29:28 - D. Wagenaar
  00:29:33 - 00:31:18 - E.F.H. Duursma
  00:31:21 - 00:31:24 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:28 - 00:34:11 - J.W. Sietsma
  00:34:16 - 00:34:31 - D. Wagenaar
  00:34:38 - 00:34:46 - J.W. Sietsma
  00:34:48 - 00:35:06 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:07 - 00:37:10 - weth. T. Willemsma
  00:37:10 - 00:37:58 - voorz. L.J. Gebben
 5. 5

  Zowel in het raadsprogramma als in het coaliteakkoord zijn ambities vastgelegd over het biodiversiteitsplan. De startnotitie bevat een afbakening van het biodiversiteitsplan (BP) en voorgesteld stappenplan.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • De raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Besluit

  Dit onderwerp is doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

 6. 5.1

  Amendementen

  Titel
  A-5-1 - Amendement VVD - Biodiversiteitsplan
 7. 6

  In de zomer van 2021 is de rekenkamercommissie op verzoek van de raad gestart met een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente omgaat met inwonersinitiatieven. Dit heeft geleid tot bijgevoegde rapportage waarin vooral positieve bevindingen worden geduid en ook een aanbeveling is opgenomen. De aanbeveling gaat over het maken van onderscheid in initiatieven waarbij de gemeente weinig rol in de realisatie heeft en initiatieven waarbij de gemeente zorg draagt voor de realisatie. Het college stelt de raad voor het rapport voor kennisgeving aan te nemen en de aanbeveling over te nemen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het rapport van de rekenkamercommissie over inwonersinitiatieven voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De aanbeveling over te nemen t.a.v. het maken van onderscheid tussen initiatieven waarbij de initiatiefnemer zelf een (groot deel) van de realisatie ter hand neemt en initiatieven waarbij de gemeente de realisatie op zich neemt.
  00:37:42 - 00:37:58 - voorz. L.J. Gebben
  00:38:20 - 00:39:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:39:27 - 00:40:10 - W.E. SOEPBOER
  00:40:10 - 00:40:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:40:21 - 00:41:34 - E.F.H. Duursma
  00:41:34 - 00:41:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:41:41 - 00:42:32 - D.T. Hooijenga
  00:42:32 - 00:42:36 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:42:42 - 00:44:03 - G.E. vd Meijden
  00:44:04 - 00:44:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:44:09 - 00:44:42 - E.F.H. Duursma
  00:44:44 - 00:44:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:44:56 - 00:44:56 - weth. T. Willemsma
  00:44:57 - 00:47:52 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:47:52 - 00:48:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Het Rijk legt gemeenten via de zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op een Regiovisie te ontwikkelen voor Jeugdhulp. Met de Norm voor Opdrachtgeverschap erkennen de gemeenten dat voor sommige vormen van zorg regionale en bovenregionale samenwerking vereist is. De norm schetst hoe ze dat willen regelen. Gemeenten hebben in VNG-verband ingestemd met deze norm. Met de regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap.


  Bijgaande regiovisie beschrijft de gewenste beweging van het zorglandschap, de verbinding tussen de lokale toegang en specialistische jeugdhulp, een niet-vrijblijvende governance en de jeugdfuncties waarop bovenregionaal wordt samengewerkt. Verder moet de regiovisie bijdragen aan het beperken van de administratieve lasten, het realiseren van reële tarieven én het borgen van de zorgvuldigheidseisen van de inkoop. De Fryske gemeenten willen samen met alle partners de Fryske regiovisie Jeugdhulp vormgeven.


  Alle Fryske raden zijn afgelopen jaar op informerende wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van bijgaande regiovisie.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Fryske regiovisie Jeugdhulp 2022 - 2026 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Inzicht in aanmeldlijsten
  00:48:17 - 00:48:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:48:27 - 00:49:24 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:29 - 00:52:08 - M.C. VAN DER MEER
  00:52:08 - 00:52:14 - voorz. L.J. Gebben
  00:52:21 - 00:55:04 - M. Wieringa
  00:55:05 - 00:55:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:10 - 00:55:46 - F. de Haan
  00:55:46 - 00:55:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:56:02 - 00:58:41 - E.F.H. Duursma
  00:58:41 - 00:58:46 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:50 - 00:58:57 - N. Koopmans
  00:58:58 - 00:59:06 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:09 - 00:59:33 - D. Wagenaar
  00:59:34 - 00:59:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:51 - 01:04:02 - weth. C. de Pee
  01:04:02 - 01:04:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:12 - 01:04:25 - weth. C. de Pee
  01:04:25 - 01:04:30 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:32 - 01:05:25 - F. de Haan
  01:05:25 - 01:05:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:30 - 01:06:19 - M.C. VAN DER MEER
  01:06:19 - 01:06:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:06:29 - 01:07:50 - E.F.H. Duursma
  01:07:51 - 01:07:53 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:55 - 01:08:22 - M. Wieringa
  01:08:23 - 01:08:30 - voorz. L.J. Gebben
  01:08:30 - 01:09:39 - D. Wagenaar
  01:09:40 - 01:09:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:09:58 - 01:12:26 - weth. C. de Pee
  01:12:26 - 01:12:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:39 - 01:12:45 - weth. C. de Pee
  01:12:45 - 01:13:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:02 - 01:14:00 - weth. C. de Pee
  01:14:01 - 01:14:18 - voorz. L.J. Gebben
  01:31:20 - 01:31:53 - voorz. L.J. Gebben
  01:31:54 - 01:32:43 - M.C. VAN DER MEER
  01:32:43 - 01:32:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:58 - 01:33:26 - weth. C. de Pee
  01:33:26 - 01:35:50 - voorz. L.J. Gebben
 9. 7.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van wethouder De Pee.

  Moties

  Titel
  M-7-1 - Motie CU en CDA - Sterke gezinnen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Manifest Sterke Gezinnen
 10. 8

  In september is bekend geworden dat de landelijke regeling om kwijtschelding te krijgen enigszins is versoepeld. De versoepeling houdt in dat rekening kan worden gehouden met een vrijlating “banktegoed” tot een maximumbedrag van € 2.000,- voor gehuwden/samenwonenden. De regeling is opgenomen in en gebaseerd op Artikel 12 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en Artikel 26 Invorderingswet.


  Op grond van artikel 255 gemeentewet is het aan de raad om te besluiten of er kwijtschelding mogelijk is. In onze gemeentelijke belastingverordeningen is specifiek voor iedere gemeentelijke belasting aangegeven of er kwijtschelding mogelijk is of niet.
  De invoering en eventuele beperking van deze versoepeling vraagt een beleidskeuze van de raad.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de versoepeling in de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden met betrekking tot een ruimer banktegoed onbeperkt te laten uitvoeren met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

  01:34:05 - 01:35:50 - voorz. L.J. Gebben
 11. 9

  In de Kaderbrief 2024-2027 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren.


  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.


  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft 9 december 2022 de Kaderbrief 2024-2027 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 3 februari 2023 op te reageren. De Kaderbrief is verlaat in verband met een aanpassing op de Kaderbrief met betrekking tot de indexering van de materiële kosten. Dit naar aanleiding van de behandeling van het eerste concept in de bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid. Daar is toen door de bestuurders, gelet op de hoge indexering, gevraagd om de schets van een aantal scenario’s. In de aanbiedingsbrief worden deze diverse scenario’s geschetst, waarbij gekozen is voor eenmalige toepassing van scenario 3, in afwijking van de reguliere systematiek die onder normale omstandigheden wordt gehanteerd voor de Kaderbrief.


  De gemeenteraad wordt op grond van artikel 28 lid 2 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de Kaderbrief 2024-2027, voordat dit ter definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem een zienswijze in te dienen door middel van het verzenden van bijgevoegde (concept) reactie op de Kaderbrief 2024-2027 van Veiligheidsregio Fryslân.

  01:35:43 - 01:35:50 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:04 - 01:37:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:37:09 - 01:38:05 - A.B. Agema
  01:38:07 - 01:38:30 - W.E. SOEPBOER
  01:38:30 - 01:38:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:38:47 - 01:40:18 - weth. C. de Pee
  01:40:18 - 01:40:38 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 10

  In het Reglement van Orde (RvO) staan regels over de gang van zaken in de raadsvergadering. Ook gaat het over de andere werkzaamheden van de raad. Het voorstel is om het RvO op een aantal onderdelen aan te passen.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het Reglement van Orde en overige werkzaamheden van de gemeenteraad 2023 vast te stellen.

  01:41:05 - 01:42:46 - voorz. L.J. Gebben
 13. 11

  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Met een breed gedragen plan inclusief concreet uitvoeringsprogramma moet een duidelijke visie op mobiliteit voor de toekomst worden geschetst. Een termijn van 10 jaar wordt daarbij als uitgangspunt genomen en halverwege vindt een evaluatie plaats.


  De raad beslist vooraf over de kaders die voor het opstellen van de mobiliteitsvisie worden gehanteerd en stelt uiteindelijk het definitieve plan vast. Het college draagt zorg voor de uitvoering.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de startnotitie Mobiliteitsvisie Tytsjerksteradiel vast te stellen.

  01:41:53 - 01:42:46 - voorz. L.J. Gebben
 14. 12

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2022 vast.

  01:42:16 - 01:42:46 - voorz. L.J. Gebben
 15. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

  01:42:31 - 01:42:46 - voorz. L.J. Gebben