Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 22 juni 2023

16:30 - 22:40
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 2 juni 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 15 juni 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  · Mevr. Kleinhuis is met kennisgeving afwezig.
  · Dhr. Sietsma is vanmiddag verhinderd en komt om 19.30 uur.

  00:00:00 - 00:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • De VVD-fractie geeft aan dat agendapunt 12 (Beleidskeuzenotitie mobiliteitsplan Tytsjerksteradiel), dat de VVD tijdens het Iepen Poadium als bespreekstuk had geagendeerd, bij nader inzien als hamerstuk kan worden behandeld.
  • De hamerstukken die voor de avond staan geagendeerd worden ’s middags al behandeld als daar tijd voor is.
  00:02:39 - 00:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen CU - Participatieplatform gemeente Tytsjerksteradiel
  2. Vragen PvdA-GL - Invoering wet goed verhuurderschap
  3. Vragen PvdA-GL - Planten van bomen voor 100-jarigen
  4. Fragen CDA - Pontsje PMK Burgum-Sumar
  5. Fragen FNP - Rapport Natuurbrandsignaal ‘23

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:
  1. CU - Participatieplatform gemeente Tytsjerksteradiel
  2. PvdA-GL - Invoering wet goed verhuurderschap
  3. PvdA-GL - Planten van bomen voor 100-jarigen
  4. CDA - Pontsje PMK Burgum-Sumar
  5. FNP - Rapport Natuurbrandsignaal ‘23

  00:03:14 - 00:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:40 - 00:05:10 - IJ. van Kammen
  00:05:10 - 00:08:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:29 - 00:08:31 - IJ. van Kammen
  00:08:34 - 00:08:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:50 - 00:09:58 - A.B. Agema
  00:09:58 - 00:10:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:10:06 - 00:11:19 - Weth. B. van Zandbergen
  00:11:19 - 00:11:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:42 - 00:12:41 - C.Y. vd Linden
  00:12:41 - 00:12:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:12:47 - 00:13:33 - weth. T. Willemsma
  00:13:33 - 00:13:37 - C.Y. vd Linden
  00:13:37 - 00:13:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:13:52 - 00:14:31 - R.R. Snijder
  00:14:31 - 00:14:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:35 - 00:15:53 - weth. T. Willemsma
  00:15:53 - 00:15:57 - R.R. Snijder
  00:16:00 - 00:16:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:06 - 00:16:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:08 - 00:17:20 - W.E. Soepboer
  00:17:24 - 00:19:36 - Portefeuillehouder Gebben
  00:19:36 - 00:19:45 - W.E. Soepboer
  00:19:45 - 00:19:46 - Portefeuillehouder Gebben
  00:19:53 - 00:21:39 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3.a

  De raadsvoorzitter heeft op haar verzoek mevrouw M.C. van der Meer tijdelijk ontslag verleend. De raad heeft daarna besloten de heer IJ. Van Kammen toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad. Inmiddels heeft mevrouw Van der Meer haar (definitieve) ontslag ingediend. Hierdoor valt de zetel definitief vrij en moet de raad een nieuw besluit nemen over de definitieve toelating van een nieuw raadslid.


  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel dhr. IJ. van Kammen (CU).
  Dhr. Van Kammen legt in handen van de voorzitter de eed af in het Fries.

  00:20:16 - 00:21:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:43 - 00:25:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:59 - 00:28:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:28:49 - 00:29:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:29:31 - 00:29:35 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:29:37 - 00:30:26 - M. Wieringa
  00:30:26 - 00:31:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:11 - 00:31:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:55 - 00:32:50 - IJ. van Kammen
  00:33:11 - 00:34:44 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4

  De nota verbonden partijen legt vast hoe de gemeente om wil gaan met verbonden partijen. Hoe raden geïnformeerd worden en welke kaders gehanteerd worden tijdens bijvoorbeeld het oprichten en het uitvoeren van verbonden partijen. De raad besprak dit tijdens de vergadering van 20 april opiniërend.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de nota verbonden partijen 2023-2026 vast te stellen.

  00:33:19 - 00:34:44 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 5

  Dit beleidskader helpt de organisatie om beter te sturen en grip te krijgen op risico’s.
  De gemeente richt het risicomanagement in vanuit een Gemeente Brede Risico Analyse (GBRA). Risico’s die optreden komen op een breed scala van thema’s voor. Niet alleen financieel maar ook juridisch, rechtmatigheid en personeel. Vooral ook informatiebeveiliging vraagt in toenemende mate aandacht als het gaat om risico management.
  Daarnaast worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de organisatie haar risico’s in beeld brengt, kwalificeert en de raad hierover informeert. De raad besprak dit tijdens de vergadering van 20 april opiniërend.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4)
  tegen
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Het beleidskader Risicomanagement vast te stellen.
  2. De benodigde formatie beschikbaar te stellen om het beleidskader uit te voeren en hiervoor akkoord te gaan met:
   - een structurele begrotingswijziging van €13.000 per jaar en aanvullend.
   - voor implementatie en opzetten voor 2023, 2024 en 2025 incidenteel €13.000 per jaar.
  3. Kennis te nemen van het door het college vastgesteld beleid op Fraude, Misbruik en Oneigenlijk gebruik.
  00:33:45 - 00:34:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:48 - 00:36:11 - D. Wagenaar
  00:36:11 - 00:36:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:30 - 00:36:39 - J. Looijenga
  00:36:39 - 00:36:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:48 - 00:37:36 - G.E. vd Meijden
  00:37:36 - 00:37:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:37:42 - 00:37:56 - D.T. Hooijenga
  00:37:56 - 00:38:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:11 - 00:39:40 - weth. T. Willemsma
  00:39:41 - 00:39:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:39:44 - 00:39:47 - weth. T. Willemsma
  00:39:47 - 00:40:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:49 - 00:41:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:13 - 00:42:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:29 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 5.1

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4)

  Amendementen

  Titel
  A-5-1 - Amendement VVD - Beleidskader Risicomanagement
 8. 6

  Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel legt het college eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad.
  Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel leggen we eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad.
  Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG 2023 door de gemeenteraad kan de jaarrekening 2022 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2022 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023 vast te stellen.

  00:42:41 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 7

  Hierbij worden de jaarstukken 2022 ter vaststelling aangeboden. Door onze accountant Flynth (Astrium) is bij deze jaarstukken zowel voor getrouwheid, als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.


  160623: Jaarstukken 2022 (online versie)


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.
  2. De overschrijding van programma's 2, 3, 4, 5 en Overhead vast te stellen (zie analyse van de betreffende programma’s). Overschrijdingen in de jaarrekening op programmaniveau moeten op grond van het BBV alsnog door de raad worden goedgekeurd.
  3. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de initiatieven in 2022 voor het restant bedrag van € 2.689.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting van 2023 en verder.
  4. Het gerealiseerde resultaat van € 10.593.000 te storten in de Algemene Reserve.
  00:43:03 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 8.A
  SKOFT - 18:05
 11. 9

  De raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bespreken los van elkaar de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dat doen ze meningvormend.

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  02:59:07 - 03:03:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:03:17 - 03:03:53 - G.E. vd Meijden
  03:03:53 - 03:03:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:03:56 - 03:04:23 - F. de Haan
  03:04:23 - 03:04:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:04:38 - 03:11:48 - F. de Haan
  03:11:48 - 03:12:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:12:05 - 03:16:04 - G.E. vd Meijden
  03:16:05 - 03:16:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:16:24 - 03:21:29 - P.J.A. vd Hoef
  03:21:29 - 03:21:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:21:48 - 03:23:01 - J. Looijenga
  03:23:03 - 03:23:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:24 - 03:31:58 - D. Wagenaar
  03:31:58 - 03:32:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:32:10 - 03:36:46 - D.T. Hooijenga
  03:36:47 - 03:37:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:37:23 - 03:43:11 - E.F.H. Duursma
  03:43:11 - 03:43:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:43:15 - 03:43:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:43:59 - 03:44:23 - D.T. Hooijenga
  03:44:23 - 03:44:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:56:00 - 03:56:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:56:07 - 03:56:35 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:56:35 - 03:57:11 - D.T. Hooijenga
  03:57:16 - 03:57:17 - E.F.H. Duursma
  03:57:18 - 03:57:39 - F. de Haan
  03:57:39 - 03:57:48 - D.T. Hooijenga
  03:57:48 - 03:57:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:57:48 - 03:57:48 - F. de Haan
  03:57:54 - 03:58:07 - D.T. Hooijenga
  03:58:07 - 03:58:08 - F. de Haan
  03:58:08 - 03:58:09 - D.T. Hooijenga
  03:58:09 - 03:58:32 - F. de Haan
  03:58:32 - 03:59:34 - D.T. Hooijenga
  03:59:36 - 03:59:42 - G.E. vd Meijden
  03:59:42 - 03:59:42 - D.T. Hooijenga
  03:59:42 - 03:59:43 - G.E. vd Meijden
  03:59:43 - 03:59:51 - F. de Haan
  03:59:51 - 04:00:08 - G.E. vd Meijden
  04:00:08 - 04:00:28 - D.T. Hooijenga
  04:00:28 - 04:00:30 - G.E. vd Meijden
  04:00:32 - 04:00:50 - F. de Haan
  04:00:50 - 04:01:01 - D.T. Hooijenga
  04:01:01 - 04:01:11 - F. de Haan
  04:01:11 - 04:01:39 - D.T. Hooijenga
  04:01:39 - 04:01:42 - F. de Haan
  04:01:48 - 04:01:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:01:49 - 04:01:57 - D. Wagenaar
  04:01:57 - 04:07:46 - G.E. vd Meijden
  04:07:46 - 04:08:24 - J.P. vd Velde
  04:08:24 - 04:10:26 - G.E. vd Meijden
  04:10:26 - 04:10:39 - J.P. vd Velde
  04:10:39 - 04:10:41 - G.E. vd Meijden
  04:10:41 - 04:10:42 - J.P. vd Velde
  04:10:42 - 04:10:56 - G.E. vd Meijden
  04:10:56 - 04:11:03 - J.P. vd Velde
  04:11:03 - 04:12:05 - G.E. vd Meijden
  04:12:05 - 04:13:19 - J.P. vd Velde
  04:13:21 - 04:13:37 - D. Wagenaar
  04:13:37 - 04:14:07 - G.E. vd Meijden
  04:14:07 - 04:18:19 - D. Wagenaar
  04:18:19 - 04:18:55 - E.F.H. Duursma
  04:18:55 - 04:19:29 - D. Wagenaar
  04:19:29 - 04:21:14 - G.E. vd Meijden
  04:21:14 - 04:22:23 - D. Wagenaar
  04:22:24 - 04:22:24 - D. Wagenaar
  04:22:24 - 04:22:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:22:34 - 04:24:20 - E.F.H. Duursma
  04:24:23 - 04:25:35 - P.J.A. vd Hoef
  04:25:35 - 04:26:41 - D.T. Hooijenga
  04:26:41 - 04:26:51 - P.J.A. vd Hoef
  04:26:51 - 04:27:34 - D.T. Hooijenga
  04:27:34 - 04:27:55 - P.J.A. vd Hoef
  04:27:55 - 04:28:19 - D.T. Hooijenga
  04:28:19 - 04:28:21 - P.J.A. vd Hoef
  04:28:24 - 04:28:25 - D.T. Hooijenga
  04:28:27 - 04:28:28 - D.T. Hooijenga
  04:28:33 - 04:29:14 - J.W. Sietsma
  04:29:14 - 04:30:02 - P.J.A. vd Hoef
  04:30:02 - 04:30:21 - D.T. Hooijenga
  04:30:21 - 04:31:46 - P.J.A. vd Hoef
  04:31:46 - 04:32:12 - G.E. vd Meijden
  04:32:12 - 04:32:43 - P.J.A. vd Hoef
  04:32:43 - 04:33:19 - G.E. vd Meijden
  04:33:19 - 04:33:37 - P.J.A. vd Hoef
  04:33:42 - 04:33:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:33:46 - 04:34:33 - E.F.H. Duursma
  04:34:33 - 04:35:26 - G.E. vd Meijden
  04:35:26 - 04:35:45 - E.F.H. Duursma
  04:35:45 - 04:36:35 - G.E. vd Meijden
  04:36:35 - 04:36:46 - E.F.H. Duursma
  04:36:46 - 04:37:41 - D.T. Hooijenga
  04:37:41 - 04:39:02 - F. de Haan
  04:39:04 - 04:39:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:39:06 - 04:39:57 - D. Wagenaar
  04:39:57 - 04:39:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:39:59 - 04:41:09 - G.E. vd Meijden
  04:41:10 - 04:41:24 - J.P. vd Velde
  04:41:26 - 04:41:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:57:55 - 04:58:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:58:30 - 05:01:02 - weth. T. Willemsma
  05:01:02 - 05:01:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:02:03 - 05:02:55 - D. Wagenaar
  05:02:59 - 05:03:18 - G.E. vd Meijden
  05:03:18 - 05:03:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:03:19 - 05:03:23 - G.E. vd Meijden
  05:03:24 - 05:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:03:26 - 05:04:22 - D.T. Hooijenga
  05:04:23 - 05:04:48 - D. Wagenaar
  05:04:48 - 05:05:26 - D.T. Hooijenga
  05:05:26 - 05:06:32 - D. Wagenaar
  05:06:37 - 05:07:13 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  05:07:14 - 05:07:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:07:20 - 05:08:44 - E.F.H. Duursma
  05:08:47 - 05:08:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:08:52 - 05:09:36 - R.R. Snijder
  05:09:36 - 05:09:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:09:54 - 05:12:05 - weth. T. Willemsma
  05:12:07 - 05:12:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:12:16 - 05:12:55 - weth. T. Willemsma
  05:12:56 - 05:13:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:17:53 - 05:18:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:18:31 - 05:18:59 - G.E. vd Meijden
  05:19:00 - 05:19:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:19:08 - 05:20:24 - weth. T. Willemsma
  05:20:26 - 05:21:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:21:25 - 05:22:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:22:18 - 05:22:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:22:34 - 05:22:47 - D.T. Hooijenga
  05:22:48 - 05:23:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:23:30 - 05:23:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:23:41 - 05:23:56 - D.T. Hooijenga
  05:23:56 - 05:23:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:23:59 - 05:24:15 - F. de Haan
  05:24:15 - 05:24:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  05:24:34 - 05:26:25 - weth. T. Willemsma
  05:26:31 - 05:27:01 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 9.1

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  BVNL-fractie (3), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1)

  Besluit

  Na de stemming legt de heer D.T. Hooijenga (CU) de volgende stemverklaring af: wij hebben tegengestemd, niet omdat we tegen Tytsjerksteradiel of tegen zelfstandigheid zijn maar omdat we denken dat er een betere oplossing is en dit proces niet goed is gelopen.

  Moties

  Titel
  M-9-1 - Motie FNP, PvdA-GL, BVNL, VVD - Afscheiden, zelfstandig verder
 13. 9.2

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  BVNL-fractie (3), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1)

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • De heer D.T. Hooijenga (CU): wij hebben voor gestemd omdat dit puur gaat om een plan van aanpak met als doel een goed proces te organiseren.
  • De heer F. de Haan (FNP): wij hebben ‘voor’ gestemd omdat we na de andere motie graag met een schone lei verder willen waarbij we goed met elkaar samen willen werken en we vooruit willen denken.

  Moties

  Titel
  M-9-2 - Motie FNP, PvdA-GL, BVNL, VVD - Plan van Aanpak
 14. 9.3

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1)
  tegen
  BVNL-fractie (3), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-9-3 - Motie D66 - Vanuit de juiste toekomstbasis beslissingen nemen
 15. 10

  Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil het Rijk voor 2030 de natuur de ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Het NPLG is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie. Samen met alle partners en belanghebbenden wordt gebiedsgericht gezocht naar een goede doorvertaling van het NPLG. De provincie Fryslân dient voor 1 juli een ontwerp gebiedsprogramma, het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) bij het Rijk aan te leveren. Op 10 mei 2023 stuurde de provincie aan het college het concept FPLG toe voor het doorgeven van een eerste reactie, wensen en bedenkingen voor 9 juni 2023. De bijlagen bij het concept kennen een voorlopige status en moeten in dit stadium gezien worden als hulpmiddel om verdieping en uitleg te kunnen vinden bij onderdelen van het hoofddocument. Op zowel het document als de bijlagen is een eerste reactie mogelijk. De provincie is naast een algemene reactie geïnteresseerd in onze gedachten over: 1. mogelijkheden voor bijdragen aan de sociaal-economische leefbaarheid van het landelijk gebied; 2. het vervolg na vaststelling van het FPLG, de invulling van gebiedsprocessen en de vorm van governance; 3. de eigen gemeentelijke rol.


  Vanwege de zeer korte reactie- en behandeltermijn zijn in deze informele ronde de Friese colleges gevraagd te reageren. Na het zomerreces wordt het ontwerp FPLG ook in formele zin vrijgegeven. De raad heeft dan uitgebreid de mogelijkheid om te reageren. In de komende jaren dient een ingewikkelde puzzel gelegd te worden rond verschillende grote opgaven die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. Via de provincie worden verschillende bijeenkomsten op deze grote thema’s georganiseerd. Het college wil de raad vanaf het begin goed meenemen en met de van gedachten wisselen over de voorgenomen aanpak.


  080623: het raadsvoorstel met bijlagen is toegevoegd.
  090623: bijlage 4 (conceptreactie Friese gemeenten) is achter een slotje geplaatst. De definitieve versie wordt z.s.m. toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het concept Frysk Programma Landelijk Gebied;
  2. Kennis te nemen van de brief reactie concept FPLG Friese gemeenten;
  3. Kennis te nemen van de brief reactie concept FPLG burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel;
  4. In deze fase geen aanvullende reactie in te dienen bij de provincie.
  00:43:21 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 16. 11

  Na de verkiezingen heeft de raad een raadsprogramma opgesteld en hebben de coalitiepartijen een coalitieakkoord gesloten. Uitvoeringspunten uit beide documenten zijn verwerkt in het bijgevoegde uitvoeringsprogramma.


  Behandeling:

  • Voorzitter, inleiding over het agendapunt.
  • Raad, eerste termijn:
   - 4 minuten spreektijd per fractie; hierbij is het Uitvoeringsprogramma als geheel het uitgangspunt.
   - Fracties krijgen na elke inbreng de gelegenheid de spreker vragen te stellen.
   - Is een fractie van mening dat een punt(en) uit het Raadsprogramma niet goed is vertaald in het Uitvoeringsprogramma, dan kunnen eventueel moties worden ingediend.
  • College, eerste termijn:
   Het college kan reageren op de inbreng van de fracties en eventueel ingediende moties.
  • Raad, evt. tweede termijn
  • College, evt. tweede termijn
  • Voorzitter, stemming over evt. moties
  • Stemverklaringen

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:00:41 - 01:02:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:32 - 01:02:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:37 - 01:03:14 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:03:15 - 01:03:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:03:26 - 01:03:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:03:43 - 01:06:49 - A. Kramer
  01:06:49 - 01:07:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:07:10 - 01:08:50 - M.R. Klont
  01:08:51 - 01:09:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:09:18 - 01:09:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:09:21 - 01:09:57 - J. Looijenga
  01:09:57 - 01:09:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:10:00 - 01:10:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:10:12 - 01:10:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:10:14 - 01:11:38 - S. Hoekstra
  01:11:39 - 01:11:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:11:51 - 01:13:54 - D.T. Hooijenga
  01:13:55 - 01:14:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:14:27 - 01:17:59 - E.F.H. Duursma
  01:18:00 - 01:19:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:20:01 - 01:20:29 - E.F.H. Duursma
  01:20:29 - 01:21:09 - Foarsitter L.J. Gebben
 17. 12

  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Hiervoor is eerder door de raad de startnotitie vastgesteld d.d. 26 januari 2023.
  Inmiddels is de eerste inventarisatie afgerond en hebben inwoners en belangenorganisaties hun wensen kenbaar kunnen maken. Op dinsdag 9 mei heeft er een sessie met gemeenteraad plaatsgevonden waarbij deze eerste resultaten zijn gedeeld en ook aandachtspunten vanuit de raad naar voren zijn gebracht.
  In voorliggende notitie is ingegaan op het proces, de eerste resultaten en zijn de beleidskeuzes op hoofdlijnen weergegeven. Het betreft nog geen detailuitwerking en prioritering. Deze uitwerking zal de komende periode plaatsvinden. De uitwerking wordt vertaald in een ontwerp mobiliteitsvisie.


  Behandelwijze:


  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de beleidskeuzenotitie mobiliteitsplan Tytsjerksteradiel vast te stellen.

  00:43:49 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 18. 13

  Het ontwerp bestemmingsplan “Eendrachtsweg 21 te Garyp” heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt nu geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk een bedrijfswoning toe te voegen binnen het bestaande bedrijfsperceel.  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Eendrachtsweg 21 te Garyp’ overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.03BPIV-VG1 met regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen;
  2. Te besluiten geen planMER uit te voeren;
  3. Te besluiten dat er geen exploitatieplan nodig is.
  00:44:04 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 19. 14

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt N355 – Wyldpaed West’ en de aanvulling op de welstandscriteria hebben vanaf 2 maart 2023 tot en met 12 april 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de aanvulling op de welstandscriteria vast te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Kruispunt N355 – Wyldpaed West vast te stellen;
  2. De aanvulling op de welstandscriteria vast te stellen.
  00:44:23 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 20. 15

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en stapstenen langs de oevers en kaden van it Nijdjip. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor om hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunningvoor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en stapstenen langs de oevers en kaden van it Nijdjip.
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  00:44:47 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
 21. 16

  In 2022 is door uw raad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen. Naar aanleiding van deze motie is onder andere de memo huisvestings- en doelgroepenverordening opgesteld waarin de (on)mogelijkheden ten aanzien van een huisvestings – en doelgroepenverordening voor de gemeente zijn uitgewerkt. Deze memo is tijdens de raadsvergadering in oktober 2022 aan bod gekomen. In navolging hiervan is een concept doelgroepenverordening opgesteld. Deze is in april 2023 opiniërend behandeld. De verordening wordt nu besluitvormend voorgelegd aan uw raad.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4)
  tegen
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad unaniem de Doelgroepenverordening gemeente Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen.

  00:45:06 - 00:45:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:19 - 00:46:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:52 - 00:47:19 - D. Wagenaar
  00:47:25 - 00:47:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:28 - 00:47:41 - J. Looijenga
  00:47:43 - 00:49:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 22. 17

  Alcoholwet
  Op 1 juli 2021 is de wijziging van de Drank- en Horecawet in werking getreden en is de wet hernoemd tot Alcoholwet. De huidige drank en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 (hierna DHV) bevat op meerdere plaatsen verwijzingen naar de Drank- en Horecawet. Deze verwijzingen dienen te worden vervangen door verwijzingen naar de Alcoholwet.


  Tijdelijke aanpassing Drank en horecaverordening
  De gemeenteraad heeft in november 2021 de Drank- en horecaverordening aangepast, waarbij het voor sport- en recreatieve rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden mogelijk is gemaakt op zaterdag en zondag van verruimde schenkingstijden gebruik te maken. Het gaat om een tijdelijke bepaling tot 1 juli 2023. De gemeenteraad heeft een eventueel vervolg afhankelijk gesteld van evaluatie.


  Behandelwijze:


  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  • Artikel 4 lid 4 Drank- en Horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 aangepast over te nemen in de Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023;
  • Artikel 5 Drank en Horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 te laten vervallen;
  • De Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen;
  • De Drank en horecaverordening gemeente Tytsjerksteradiel 2014, vastgesteld op 1 januari 2014 in te trekken op de dag dat de Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023 in werking treedt.
  00:52:54 - 00:53:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:53:37 - 00:54:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:54:51 - 00:54:53 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:54:56 - 00:55:46 - S. Hoekstra
  00:55:47 - 00:55:54 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:55:54 - 00:55:59 - C. Zuidema
  00:55:59 - 00:56:07 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:56:07 - 00:56:43 - D.T. Hooijenga
  00:56:43 - 00:56:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:56:55 - 00:58:32 - Portefeuillehouder Gebben
  00:58:33 - 00:58:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:59:10 - 01:02:31 - Foarsitter L.J. Gebben
 23. 18

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen juni 2023' neemt het college de raad mee in
  een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.
  00:47:52 - 00:49:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 24. 19

  Op 12 juli 2022 is aan de wethouders mevrouw T. Willemsma en mevrouw C. de Pee ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar. Die ontheffing dient jaarlijks verlengd te worden.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem mevrouw T. Willemsma en mevrouw C. de Pee op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap die eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn/haar opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd.

  00:49:01 - 00:49:35 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:49:42 - 00:49:42 - D. Wagenaar
  00:49:43 - 00:51:48 - D. Wagenaar
  00:51:48 - 00:51:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:52:09 - 00:52:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:52:15 - 00:53:01 - Foarsitter L.J. Gebben
 25. 20

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2023 vast.

  00:48:20 - 00:49:35 - Foarsitter L.J. Gebben
 26. 21

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

  05:26:36 - 05:27:01 - Foarsitter L.J. Gebben