Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 20 april 2023

19:00 - 00:25
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 31 maart 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 13 april 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:
  • Mevr. Van der Meer
  • Mevr. Agema
  • Dhr. van der Meijden

  00:00:01 - 00:02:29 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:
  • Agendapunt 3.a.3 wordt gecombineerd met agendapunt 15 zodat de stemcommissie die in één keer kan afhandelen.
  • De aangekondigde moties vreemd worden als volgt toegevoegd aan de agenda:
  o MV-17-1 - Motie vreemd VVD - Toekomstbestendige locatie van Poiesz Supermarkten in Hurdegaryp
  o MV-17-2 - Motie vreemd VVD - Kaders Actieplan Wonen Tytsjerksteradiel - Betaalbare woonruimte voor starters en jonge doorstromers
  o MV-17-3 - Motie vreemd VVD - Kaders Actieplan Wonen Tytsjerksteradiel - vrije kavels

  00:02:11 - 00:02:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:02:32 - 00:03:26 - S. Hoekstra
  00:03:26 - 00:03:49 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

  1. Vragen BVNL - Uitzending WNL op zondag (2 april 2023) over stikstof
  2. Mevr. Wieringa (CDA) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het planten van een boom bij honderdjarige. Zie bijlage voor de vragen die eerder zijn gesteld tijdens raadsvergadering van 24 november.
  3. Dhr. de Haan (FNP) - Oerlêst fan hûnestront.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. BVNL - Uitzending WNL op zondag (2 april 2023) over stikstof.
  2. CDA - Stand van zaken m.b.t. het planten van een boom bij honderdjarige.
  3. FNP - Overlast hondenpoep.
  4. FNP - Stand van zaken betreffende: Zebrapaden Burgum, snelheidsbeperking Eastermar en overlast Markt, Burgum.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overlast hondenpoep
  Overlast Markt Burgum
  Snelheidsbeperking Eastermar
  00:03:43 - 00:03:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:52 - 00:04:40 - N. Koopmans
  00:04:40 - 00:04:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:47 - 00:04:54 - Weth. B. van Zandbergen
  00:04:54 - 00:05:21 - N. Koopmans
  00:05:21 - 00:05:23 - Weth. B. van Zandbergen
  00:05:23 - 00:05:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:48 - 00:06:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:04 - 00:06:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:10 - 00:06:43 - M. Wieringa
  00:06:43 - 00:06:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:46 - 00:07:17 - weth. T. Willemsma
  00:07:17 - 00:07:30 - M. Wieringa
  00:07:30 - 00:07:30 - weth. T. Willemsma
  00:07:30 - 00:07:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:41 - 00:09:34 - F. de Haan
  00:09:34 - 00:09:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:48 - 00:11:56 - weth. T. Willemsma
  00:11:56 - 00:11:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:57 - 00:12:25 - F. de Haan
  00:12:25 - 00:13:05 - weth. T. Willemsma
  00:13:05 - 00:13:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:13:06 - 00:13:06 - F. de Haan
  00:13:06 - 00:13:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:13:25 - 00:13:27 - F. de Haan
  00:13:28 - 00:14:49 - A. Nijboer
  00:14:49 - 00:15:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:06 - 00:15:29 - weth. T. Willemsma
  00:15:30 - 00:15:41 - A. Nijboer
  00:15:45 - 00:15:58 - weth. T. Willemsma
  00:15:58 - 00:16:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:29 - 00:18:04 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3.a.1

  De commissie geloofsbrieven onderzoekt voor de raad of tijdelijke raadsleden kunnen worden toegelaten tot de raad. Op basis van het advies van deze commissie kan de raad een besluit nemen over de toelating van tijdelijke raadsleden.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Kleinhuis, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 20 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 20 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorgestelde leden.
  Daarmee zijn de volgende raadsleden benoemd als lid van de commissie geloofsbrieven voor het toelaten van tijdelijke raadsleden:
  • mevr. Wieringa;
  • dhr. De Haan;
  • dhr. Looijenga.

  00:16:40 - 00:18:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:14 - 00:23:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:27 - 00:23:37 - S. Kleinhuis
  00:23:37 - 00:24:33 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 3.a.2

  Op verzoek van raadslid M.C. van der Meer heeft de raadsvoorzitter haar tijdelijk ontslag verleend. Dit geldt voor een periode van 16 weken. De voorzitter van het stembureau heeft een tijdelijk vervanger benoemd. Na onderzoek van de commissie geloofsbrieven dient de raad te besluiten over de toelating van het tijdelijk gemeenteraadslid.


  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de heer IJ. van Kammen toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad tot 25 juli 2023.
  Dhr. Van Kammen legt in handen van de voorzitter de eed af in de Friese taal.

  00:23:59 - 00:24:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:24:40 - 00:25:16 - M. Wieringa
  00:25:16 - 00:25:35 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:43 - 00:26:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:26:38 - 00:27:16 - IJ. van Kammen
  00:27:40 - 00:29:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 3.a.3

  Op verzoek van raadslid M.C. van der Meer heeft de raadsvoorzitter haar tijdelijk ontslag verleend. Dit geldt voor een periode van 16 weken. Voorgesteld wordt om tijdelijke vervangers te benoemen voor de agendacommissie en de klankbordgroep Raadsprogramma.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Kleinhuis, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 21 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 21 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorgestelde leden.
  Daarmee is dhr. IJ. van Kammen (CU) benoemd als tijdelijk lid van de agendacommissie en is dhr. D.T. Hooijenga (CU) benoemd als tijdelijk lid van de klankbordgroep raadsprogramma.

  00:27:56 - 00:29:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:49 - 00:39:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:39:06 - 00:40:19 - S. Kleinhuis
  00:40:19 - 00:41:55 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 4

  Dit beleidskader helpt om beter te sturen en grip te krijgen op risico’s.
  De gemeente richt het risicomanagement in vanuit een Gemeente Brede Risico Analyse (GBRA). Risico’s die optreden komen op een breed scala van thema’s voor. Niet alleen financieel maar ook bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, juridisch, rechtmatigheid, personeel etc. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de organisatie haar risico’s in beeld brengt, kwalificeert en de raad hierover informeert.
  De raad stelt, mede vanwege de gevraagde financiële middelen, het ambitieniveau vast.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:40:24 - 00:41:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:56 - 00:41:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:58 - 00:45:05 - M.R. Klont
  00:45:07 - 00:45:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:18 - 00:46:23 - D. Wagenaar
  00:46:25 - 00:46:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:35 - 00:47:38 - D.T. Hooijenga
  00:47:39 - 00:47:52 - D. Wagenaar
  00:47:52 - 00:50:04 - D.T. Hooijenga
  00:50:04 - 00:50:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:50:29 - 00:51:08 - weth. T. Willemsma
  00:51:09 - 00:51:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:51:11 - 00:51:22 - D. Wagenaar
  00:51:23 - 00:53:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 5

  De nota verbonden partijen legt vast hoe de gemeente om wil gaan met verbonden partijen. Hoe raden geïnformeerd worden en welke kaders gehanteerd worden tijdens bijvoorbeeld het oprichten en het uitvoeren van verbonden partijen.


  De raad is bevoegd om de kaders van de nota verbonden partijen vast te stellen. In de nota zitten ook uitvoeringsonderdelen die de bevoegdheid van het college betreffen. Voor een duidelijk gemeentelijk kader met betrekking tot verbonden partijen is er één integrale nota gemaakt. Waar het uitvoeringszaken van het college betreft zijn deze met (**) aangegeven.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:52:09 - 00:53:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:53:20 - 00:54:30 - W.E. Soepboer
  00:54:30 - 00:54:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:37 - 00:54:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:50 - 00:55:33 - D. Wagenaar
  00:55:34 - 00:56:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 6

  Het college legt een nieuw beleidsplan voor waarin geluisterd is naar de wensen van de raad, de samenwerkingspartners in het veiligheidsdomein en de inwoners. In het veiligheidsbeleid worden de belangrijkste veiligheidsthema’s benoemd die in de komende beleidsperiode met extra aandacht en inzet worden aangepakt.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Extra informatie
  00:55:57 - 00:56:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:56:26 - 00:57:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:57:22 - 00:57:51 - C. Zuidema
  00:57:59 - 00:59:02 - C.Y. vd Linden
  00:59:10 - 01:02:08 - R.R. Snijder
  01:02:18 - 01:05:55 - D. Wagenaar
  01:06:06 - 01:06:53 - W.E. Soepboer
  01:07:03 - 01:07:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:07:17 - 01:09:13 - Portefeuillehouder Gebben
  01:09:16 - 01:09:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:09:31 - 01:09:44 - D. Wagenaar
  01:09:44 - 01:09:50 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:09:50 - 01:10:17 - Portefeuillehouder Gebben
  01:10:18 - 01:10:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:10:21 - 01:10:46 - D. Wagenaar
  01:10:46 - 01:10:47 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:10:49 - 01:11:14 - Portefeuillehouder Gebben
  01:11:15 - 01:11:22 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 7

  In 2022 is door de raad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen. Naar aanleiding van deze motie is onder andere de memo huisvestings- en doelgroepenverordening opgesteld waarin de (on)mogelijkheden ten aanzien van een huisvestings- en doelgroepenverordening voor de gemeente zijn uitgewerkt. Deze memo is tijdens de raadsvergadering in oktober 2022 aan bod gekomen. In navolging hiervan is een concept doelgroepenverordening opgesteld. Deze wordt opiniërend voorgelegd aan de raad.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:11:38 - 01:12:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:12:48 - 01:13:44 - J.P. vd Velde
  01:13:45 - 01:15:18 - P.J.A. vd Hoef
  01:15:18 - 01:15:53 - J.P. vd Velde
  01:15:53 - 01:15:55 - P.J.A. vd Hoef
  01:16:01 - 01:17:56 - M. Wieringa
  01:18:03 - 01:18:06 - P.J.A. vd Hoef
  01:18:11 - 01:20:07 - D. Wagenaar
  01:20:10 - 01:20:56 - J.P. vd Velde
  01:21:03 - 01:21:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:21:11 - 01:21:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:21:15 - 01:21:34 - M. Wieringa
  01:21:34 - 01:21:37 - J.P. vd Velde
  01:21:37 - 01:21:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:21:39 - 01:21:41 - M. Wieringa
  01:21:48 - 01:23:33 - E.F.H. Duursma
  01:23:40 - 01:25:07 - D.T. Hooijenga
  01:25:07 - 01:25:09 - S. Hoekstra
  01:25:09 - 01:25:28 - D.T. Hooijenga
  01:25:28 - 01:25:43 - S. Hoekstra
  01:25:43 - 01:25:51 - D.T. Hooijenga
  01:25:52 - 01:26:05 - J.P. vd Velde
  01:26:11 - 01:26:40 - N. Koopmans
  01:26:44 - 01:27:02 - M. Wieringa
  01:27:02 - 01:27:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:27:06 - 01:27:32 - D.T. Hooijenga
  01:27:33 - 01:27:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:27:47 - 01:28:30 - Weth. B. van Zandbergen
  01:28:30 - 01:28:41 - D.T. Hooijenga
  01:28:41 - 01:29:37 - Weth. B. van Zandbergen
  01:29:37 - 01:30:38 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 8

  Dit voorstel heeft als doel de raad te laten besluiten over het vervolgproces pilot brede participatie Burgum-West volgens de methode van “De Nieuwe Route”. Met de methode van “De Nieuwe Route” krijgt de gemeente middels een transparant proces een breed gedragen gebiedsvisie voor Burgum-West. In de methode “De Nieuwe Route” is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. In het voorliggende voorstel staat beschreven welke rol de gemeenteraad heeft in dit proces en vraagt het college de gemeenteraad budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het vervolgproces brede participatie.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4)
  tegen
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Het vervolgproces van de pilot brede participatie uit te voeren om te komen tot een breed gedragen gebiedsvisie Burgum-West;
  2. Dit te doen volgens De Nieuwe Route van “DatisHelder”, zoals beschreven in bijlage 1;
  3. Hiervoor een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het vastgestelde proces en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  01:30:04 - 01:30:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:30:39 - 01:33:03 - D. Wagenaar
  01:33:03 - 01:33:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:33:19 - 01:33:36 - J. Looijenga
  01:33:36 - 01:33:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:33:45 - 01:34:26 - A. Kramer
  01:34:26 - 01:34:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:34:28 - 01:34:30 - J. Looijenga
  01:34:33 - 01:35:22 - P.J.A. vd Hoef
  01:35:23 - 01:35:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:35:24 - 01:35:52 - D.T. Hooijenga
  01:35:52 - 01:36:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:36:00 - 01:38:05 - E.F.H. Duursma
  01:38:05 - 01:38:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:38:16 - 01:40:02 - D. Wagenaar
  01:40:03 - 01:40:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:40:06 - 01:40:36 - N. Koopmans
  01:40:36 - 01:40:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:40:49 - 01:41:26 - Weth. B. van Zandbergen
  01:41:26 - 01:42:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:42:18 - 01:42:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:43:16 - 01:45:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 8.1

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  BVNL-fractie (3), VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4)

  Amendementen

  Titel
  A-8-1 - Amendement VVD - Stoppen met vervolgproces, andere keuzes maken
 13. 9

  Het college heeft besloten om privatisering van de passantehaven en omliggend projectgebied in Earnewâld niet verder te onderzoeken. Hierdoor blijft dit gebied wat van groot publiek belang is in gemeentelijk eigendom.


  Dit voorstel ligt nu besluitvormend voor omdat de uitkomst hiervan invloed heeft op de begroting en dit een bevoegdheid is van de gemeenteraad.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De passantenhaven in Earnewâld in eigen beheer te houden;
  2. Het hieruit voortvloeiende structurele nadeel ten laste te brengen van het begrotingssaldo voor de jaren 2023 en verder.
  01:43:51 - 01:45:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 10

  In het raadsprogramma ‘Samen actief voor Tytsjerksteradiel’ is opgenomen dat de raad ruimte wil bieden aan bedrijven. Hiervoor wil de raad kaderstellende uitspraken doen en heeft het college gevraagd naar een startnotitie voor de ontwikkeling van een visie op bedrijventerreinen in Tytsjerksteradiel. In de op te stellen visie wil het college de nadruk leggen op een verkenning voor een bedrijventerrein met een regionale functie. Dit aan de hand van marktbehoefte, ruimtelijke-, milieu- en functionele kaders.


  De raad is bevoegd om vooraf kaders te geven voor het opstellen van de visie op bedrijventerreinen en stelt de visie vast. Het college draagt zorg voor de uitvoering.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A.10.1:

  • De startnotitie voor de visie op bedrijventerreinen als volgt gewijzigd vast te stellen:
   - Het visiedocument richt zich alleen op hoofdlijnen en bevat een actieplan en uitvoeringsplan.
   - Naast het visiedocument een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een bedrijventerrein nabij Quatrebras / Centrale As.
  • In te stemmen om voor de uitvoering gebruik te maken van een extern adviesbureau en hiervoor een eenmalig budget beschikbaar te tellen van € 40.000 ten laste van de algemene reserve.
  01:44:14 - 01:45:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:45:50 - 01:49:04 - S. Hoekstra
  01:49:05 - 01:49:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:49:16 - 01:50:34 - N. Koopmans
  01:50:34 - 01:50:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:50:47 - 01:52:34 - E.F.H. Duursma
  01:52:34 - 01:52:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:52:36 - 01:53:57 - D.T. Hooijenga
  01:53:57 - 01:54:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:54:02 - 01:56:25 - P.J.A. vd Hoef
  01:56:25 - 01:56:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:56:27 - 01:58:08 - A. Kramer
  01:58:09 - 01:58:53 - F. de Haan
  01:58:53 - 01:59:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:59:02 - 01:59:46 - D. Wagenaar
  01:59:47 - 02:00:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:00:05 - 02:00:44 - S. Hoekstra
  02:00:44 - 02:00:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:00:56 - 02:05:18 - weth. C. de Pee
  02:05:18 - 02:05:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:05:43 - 02:06:12 - A. Kramer
  02:06:13 - 02:06:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:06:24 - 02:07:26 - E.F.H. Duursma
  02:07:26 - 02:07:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:07:42 - 02:09:35 - D. Wagenaar
  02:09:35 - 02:09:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:09:38 - 02:11:04 - P.J.A. vd Hoef
  02:11:05 - 02:11:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:11:08 - 02:11:23 - S. Hoekstra
  02:11:23 - 02:11:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:11:30 - 02:11:54 - S. Hoekstra
  02:11:54 - 02:12:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:12:20 - 02:12:38 - D. Wagenaar
  02:12:39 - 02:12:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:12:50 - 02:15:07 - weth. C. de Pee
  02:15:07 - 02:15:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:15:21 - 02:15:31 - D.T. Hooijenga
  02:15:31 - 02:15:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:32:11 - 02:32:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:32:37 - 02:33:25 - weth. C. de Pee
  02:33:25 - 02:33:37 - P.J.A. vd Hoef
  02:33:37 - 02:33:40 - weth. C. de Pee
  02:33:40 - 02:33:51 - P.J.A. vd Hoef
  02:33:51 - 02:34:26 - weth. C. de Pee
  02:34:26 - 02:34:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:34:43 - 02:36:17 - S. Hoekstra
  02:36:17 - 02:36:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:36:28 - 02:36:38 - S. Hoekstra
  02:36:39 - 02:37:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:37:13 - 02:37:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:37:14 - 02:37:38 - D.T. Hooijenga
  02:37:39 - 02:37:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:37:49 - 02:38:15 - weth. C. de Pee
  02:38:17 - 02:38:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:38:21 - 02:38:38 - F. de Haan
  02:38:38 - 02:39:23 - weth. C. de Pee
  02:39:23 - 02:39:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:39:26 - 02:39:28 - D.T. Hooijenga
  02:39:28 - 02:40:28 - D. Wagenaar
  02:40:28 - 02:40:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:40:31 - 02:40:32 - D.T. Hooijenga
  02:40:32 - 02:40:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:40:37 - 02:40:46 - weth. C. de Pee
  02:40:46 - 02:40:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:45:51 - 02:45:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:49:45 - 02:50:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:50:15 - 02:51:31 - D. Wagenaar
  02:51:31 - 02:51:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:51:34 - 02:51:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:51:50 - 02:53:41 - weth. C. de Pee
  02:53:41 - 02:54:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:54:35 - 02:54:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:55:00 - 02:55:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:55:14 - 02:58:37 - Foarsitter L.J. Gebben
 15. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Amendementen

  Titel
  A-10-1 - Amendement VVD - Versnellen proces visie en daarmee realisatie bedrijventerreinen
 16. 10.2

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-10-2 - Motie VVD - Bedrijfskavels uit voorraad leverbaar
 17. 10.3

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-10-3 - Motie VVD - Bedrijventerrein Quatrebras
 18. 10.4

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-10-4 - Motie VVD - Structuurnota bedrijventerreinen
 19. 11

  Ter uitvoering van de woningbouwprogrammering moeten bestemmingsplannen worden gemaakt om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. De gemeente heeft in Hurdegaryp grond in eigendom die in het verleden voor dit doel is aangekocht. De raad wordt voorgesteld om te besluiten hiervoor de voorbereiding op de planologische procedures te starten door een voorbereidingskrediet vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem een voorbereidingskrediet van € 40.000,-- beschikbaar te stellen, waarmee de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling kan worden onderzocht, en deze wijziging te verwerken in de begrotingswijziging voor juni.

  02:56:28 - 02:58:37 - Foarsitter L.J. Gebben
 20. 12

  Vanuit het Feangreideprogramma wordt het Funderingsloket ingericht. Het Funderingsloket fungeert van 2023 tot 2030 als adviseur (loketfunctie) voor burgers van de deelnemende gemeenten. Gebleken is dat ook in onze gemeente schadegevallen kunnen voorkomen. Daarom lijkt het ons belangrijk dat onze burgers bij dit loket terecht kunnen.
  Hiermee wordt onze burgers eenzelfde informatiepositie geboden als in de andere deelnemende gemeenten. Ambtelijk en bestuurlijk ontstaat door deelname daarnaast een betere positie binnen het Feangreideprogramma. Het college stelt daarom voor deelnemer te worden in dit Funderingsloket.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem dielnimmer te wurden yn it Funderingsloket fán it Feangreideprogram Fryslân en de finansjes foar 2023 (€5.500) ta léste te bringen fan it begruttingsresultaat 2023 en de finansjele bydrage foar de jierren 2024 en fjierder mei te nimmen yn de begrutting 2024-2027.

  02:57:27 - 02:58:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:58:37 - 03:00:03 - S. Hoekstra
  03:00:03 - 03:00:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:00:09 - 03:00:31 - N. Koopmans
  03:00:32 - 03:00:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:00:48 - 03:00:57 - D.T. Hooijenga
  03:00:57 - 03:01:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:01:00 - 03:01:44 - D.T. Hooijenga
  03:01:45 - 03:02:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:02:01 - 03:02:59 - Weth. B. van Zandbergen
  03:02:59 - 03:03:32 - Foarsitter L.J. Gebben
 21. 13

  NAGEZONDEN (05-04-2023)
  Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO bedraagt de deelnemersbijdrage voor Tytsjerksteradiel € 470.212. Dit past niet binnen de meerjarige gemeentebegroting. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 en een zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A.13.1:

  1. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2023 van de FUMO, zijnde een verhoging van € 79.515 voor 2023;
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO zijnde een structurele verhoging van € 89.873 vanaf 2024;
  3. Een zienswijze op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting in te dienen volgens bijgevoegde conceptbrief;
  4. De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 89.873 voor de begroting 2024 en verder mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2024-2027, waarvan een bedrag van € 40.658 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer wordt gebracht en een bedrag van € 49.215 ten behoeve van de uitzetting van taken ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht;
  5. De noodzakelijke verhogingen ten bedrage van € 79.515 voor de begroting 2023 en verder mee te nemen in de begrotingswijzigingen van juni, waarvan een bedrag van € 17.926 ten behoeve van de indexering van de loonkosten ten laste van de behoedzaamheidsbuffer wordt gebracht en een bedrag van € 61.589 ten behoeve van de uitzetting van taken ten laste van het begrotingsresultaat worden gebracht.
  6. Namens de gemeenteraad een brief, volgens bijlage, te sturen aan de secretaris/directeur en het AB van de FUMO.
  03:03:58 - 03:04:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:04:15 - 03:05:26 - Foarsitter L.J. Gebben
 22. 13.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Amendementen

  Titel
  A-13-1 - Amendement VVD - Stoppen met het opstellen van een missie en visie voor de FUMO
 23. 14

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2023' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.4.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.5 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2 en 1.3.

  De volgende stemverklaring wordt afgelegd:

  • Dhr. Duursma (D66): wij zijn blij dat wij op deze manier nu om kunnen gaan met een besluit als dit.
  03:04:52 - 03:05:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:05:29 - 03:06:02 - E.F.H. Duursma
  03:06:02 - 03:06:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:06:11 - 03:06:38 - Foarsitter L.J. Gebben
 24. 15

  Sinds 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding: Adenium. Aan het hoofd van deze Holding staat de Raad van Toezicht. De Holding heeft aangegeven de heer F. Kooiker graag opnieuw als voorzitter te willen benoemen. Het college stelt de raad voor hierin mee te gaan.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Kleinhuis, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 21 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  Er zijn 21 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de herbenoeming.
  Daarmee is de heer F. Kooiker herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Adenium.

 25. 16

  Adenium heeft de meerjarenbegroting 2023 – 2026 van OPO Furore ingediend. Er is sprake van een financieel gezonde situatie, daarom stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023 – 2026 OPO Furore en geen zienswijze in te dienen.


  Mevr. Krijgsman (FNP) legt de volgende stemverklaring af: wij willen de OPO en iedereen hierbij complimenten geven voor hun goede werk.

  03:06:13 - 03:06:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:06:40 - 03:07:03 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:07:03 - 03:07:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:07:13 - 03:07:28 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:07:28 - 03:08:08 - Foarsitter L.J. Gebben
 26. 17

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (4), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 maart 2023 vast.

  03:07:44 - 03:08:08 - Foarsitter L.J. Gebben
 27. 17.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na de reactie van de wethouder.

  Moties

  Titel
  MV-17-1 - Motie vreemd VVD - Toekomstbestendige locatie van Poiesz Supermarkten in Hurdegaryp
  03:07:57 - 03:08:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:08:08 - 03:09:32 - S. Hoekstra
  03:09:32 - 03:09:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:09:44 - 03:09:55 - J.P. vd Velde
  03:09:56 - 03:10:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:10:09 - 03:11:32 - weth. C. de Pee
  03:11:32 - 03:11:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:11:37 - 03:11:56 - S. Hoekstra
  03:11:56 - 03:12:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:12:07 - 03:12:43 - weth. C. de Pee
  03:12:43 - 03:12:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:12:43 - 03:12:48 - S. Hoekstra
  03:12:48 - 03:12:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:12:48 - 03:13:04 - J.P. vd Velde
  03:13:04 - 03:13:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:13:09 - 03:13:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  03:13:35 - 03:13:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:13:39 - 03:14:03 - M. Wieringa
  03:14:06 - 03:14:14 - M. Wieringa
  03:14:14 - 03:14:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:16:38 - 03:16:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:16:54 - 03:17:27 - S. Hoekstra
  03:17:28 - 03:17:46 - Foarsitter L.J. Gebben
 28. 17.2

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van de portefeuillehouder.

  Moties

  Titel
  MV-17-2 - Motie vreemd VVD - Kaders Actieplan Wonen Tytsjerksteradiel - Betaalbare woonruimte voor starters en jonge doorstromers

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Werksessie actieplan Bouwen en Wonen
  03:17:44 - 03:17:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:17:46 - 03:19:56 - S. Hoekstra
  03:19:56 - 03:20:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:20:21 - 03:21:56 - M. Wieringa
  03:21:57 - 03:22:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:22:04 - 03:22:24 - J.P. vd Velde
  03:22:24 - 03:22:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:22:27 - 03:22:40 - D.T. Hooijenga
  03:22:40 - 03:22:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:22:44 - 03:22:46 - D.T. Hooijenga
  03:22:47 - 03:23:02 - P.J.A. vd Hoef
  03:23:02 - 03:23:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:22 - 03:26:08 - Weth. B. van Zandbergen
  03:26:09 - 03:26:22 - S. Hoekstra
  03:26:22 - 03:26:56 - Weth. B. van Zandbergen
  03:26:56 - 03:26:57 - S. Hoekstra
  03:26:57 - 03:26:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:29:11 - 03:29:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:29:20 - 03:29:36 - S. Hoekstra
  03:29:36 - 03:29:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:29:40 - 03:29:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:29:47 - 03:30:21 - Weth. B. van Zandbergen
  03:30:21 - 03:30:25 - S. Hoekstra
  03:30:26 - 03:32:09 - Foarsitter L.J. Gebben
 29. 17.3

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van de portefeuillehouder.

  Moties

  Titel
  MV-17-3 - Motie vreemd VVD - Kaders Actieplan Wonen Tytsjerksteradiel - vrije kavels
 30. 18

  03:31:25 - 03:32:09 - Foarsitter L.J. Gebben
 31. 19

  Het college van burgemeester en wethouders heeft geheimhouding opgelegd op dit raadsvoorstel. Dit kan zij doen op basis van de Gemeentewet. Vanaf 1 april geldt dat de raad is gehouden aan die geheimhouding; die hoeft niet meer bekrachtigd te worden. Als de meerderheid van de leden van de raad het niet eens is met de geheimhouding, kan het besluit worden genomen om de geheimhouding op te heffen. Zolang daartoe niet wordt besloten, geldt de geheimhoudingsplicht.


  Om over het stuk te kunnen spreken is in de agendacommissie afgesproken dat er een besloten vergadering zal plaatsvinden. Een besloten vergadering is mogelijk als 1/5e van het aantal raadsleden daar om verzoekt óf als de voorzitter het nodig acht. Na de opening van de besloten vergadering bepaalt de raad of er in beslotenheid wordt vergaderd.


  De griffie zal een verslag van deze vergadering maken omdat het beeld en geluid uit staat. Ook mag er geen publiek of pers bij aanwezig zijn.


  In de agendacommissie is afgesproken dat het punt zowel informerend als besluitvormend aan de orde zal komen tijdens de besloten vergadering. Er kunnen dan eerst vragen worden gesteld aan de behandelend ambtenaar en de portefeuillehouder, net zoals bij een Iepen Poadium. Vervolgens wordt het punt besluitvormend behandeld.


  0540523: de geheimhouding die op het raadsvoorstel rustte is vanaf 28 april 2023 door de raad opgeheven. Het raadsvoorstel is nu openbaar.