Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 12 oktober 2023

19:30 - 21:50
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 22 september 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 5 oktober 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:
  · Mevr. Wieringa
  · Dhr. Haenen
  . Dhr. Zuidema

  00:00:00 - 00:03:03 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:
  Tijdens het Iepen Poadium van 5 oktober zijn een aantal punten van de agenda gehaald voor vanavond:

  • Agendapunt 4 (Initiatiefvoorstel Subsidieregeling verduurzaming en verbetering sportaccommodaties): de initiatiefnemers van het stuk hebben dit punt van de agenda gehaald wegens nader overleg over de wensen en bedenkingen.
  • Agendapunten 7 en 8 (MFA Jistrum): de stukken zijn vanwege actuele ontwikkelingen (LIST 23-365 - Raadsbrief MFA Jistrum) niet gereed voor besluitvorming.
  00:01:46 - 00:03:03 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.


  De volgende vragen zijn ingediend:

  1. CDA - Toekomst bibliotheekwerk
  2. CU - Nieuwe route/ Burgum- West
  3. FNP - Evenemintekalinder

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. CDA - Toekomst bibliotheek
  2. CU - Proces "nieuwe route"
  3. FNP - Evenemintekalinder
  4. CDA - Brief LIST over interne controle
  5. FNP - Energietoeslag
  00:02:50 - 00:03:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:08 - 00:03:55 - G.E. vd Meijden
  00:03:57 - 00:03:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:03 - 00:04:54 - weth. T. Willemsma
  00:04:54 - 00:04:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:55 - 00:05:02 - G.E. vd Meijden
  00:05:02 - 00:05:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:03 - 00:05:24 - weth. T. Willemsma
  00:05:24 - 00:05:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:42 - 00:07:53 - IJ. van Kammen
  00:07:53 - 00:10:19 - Weth. B. van Zandbergen
  00:10:19 - 00:10:59 - IJ. van Kammen
  00:10:59 - 00:11:34 - Weth. B. van Zandbergen
  00:11:34 - 00:11:37 - IJ. van Kammen
  00:11:37 - 00:11:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:47 - 00:12:32 - W.E. Soepboer
  00:12:36 - 00:13:56 - Portefeuillehouder Gebben
  00:13:56 - 00:14:08 - W.E. Soepboer
  00:14:08 - 00:14:17 - Portefeuillehouder Gebben
  00:14:17 - 00:14:19 - W.E. Soepboer
  00:14:25 - 00:14:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:32 - 00:15:19 - G.E. vd Meijden
  00:15:19 - 00:15:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:30 - 00:17:01 - weth. T. Willemsma
  00:17:01 - 00:17:15 - G.E. vd Meijden
  00:17:16 - 00:17:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:17:17 - 00:18:04 - weth. T. Willemsma
  00:18:04 - 00:18:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:04 - 00:18:07 - G.E. vd Meijden
  00:18:07 - 00:18:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:11 - 00:18:46 - F. de Haan
  00:18:46 - 00:18:58 - weth. C. de Pee
  00:18:58 - 00:19:07 - F. de Haan
  00:19:07 - 00:21:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3.a

  Dhr. C. Zuidema (BVNL) heeft een ontslagverzoek ingediend en neemt na anderhalf jaar raadslidmaatschap afscheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.


  De vrijgekomen zetel zal worden ingenomen door dhr. B. de Vries uit Sumar.


  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel de heer B. de Vries (BVNL).
  Dhr. De Vries legt in handen van de voorzitter de belofte af in het Fries.

  00:19:18 - 00:21:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:24 - 00:22:13 - F. de Haan
  00:22:13 - 00:23:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:02 - 00:23:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:54 - 00:23:58 - B. de Vries
  00:23:58 - 00:24:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:25 - 00:27:05 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4

  Tijdens het Iepen Poadium van 5 oktober hebben de initiatiefnemers het stuk van de agenda van zowel het Iepen Poadium als de raadsvergadering van 12 oktober gehaald.  De fracties van VVD, CDA, PvdA/GL en D66 willen sportverenigingen helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun eigen sportaccommodatie en daarnaast willen we sportverenigingen helpen om het sportaanbod aantrekkelijk te houden. Daarvoor hebben zij twee subsidieregelingen opgesteld:

  1. Sportverenigingen met eigen sportaccommodatie tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026 helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun accommodaties.
  2. Sportverenigingen (met of zonder eigen accommodatie) ondersteunen met een bedrag van maximaal € 2.500 voor sportvernieuwing.

  280923: de wensen en bedenkingen van het college (bijlagen 5a en 5b) zijn toegevoegd.

  Besluit

  Dit punt is van de agenda gehaald.

  00:25:47 - 00:27:05 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 5

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel stichting Streekomroep Noordoost-Friesland (RTV NOF) aangewezen als lokale omroep. Deze aanwijzing geldt voor vijf jaar en eindigt op 1 januari 2024. RTV NOF heeft het CvdM laten weten in aanmerking te willen komen voor verlenging van de aanwijzing. Voordat het CvdM een besluit neemt over deze aanvraag, dienen de vier gemeenteraden te adviseren over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
  Omdat het een aanvraag betreft voor meerdere gemeenten, dienen de gemeenteraden van de desbetreffende gemeenten een gezamenlijk advies uit te brengen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. zich ervan bewust te zijn dat het gaat om een media-instelling die vier gemeenten gedurende vijf jaar met elkaar moeten delen;
  2. te verklaren dat de Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland (RTV NOF) voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt;
  3. het Commissariaat voor de Media te adviseren de aanwijzing van Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland (RTV NOF) als lokale omroep te verlengen voor een periode van vijf jaar.
  00:25:49 - 00:27:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:27:12 - 00:28:02 - D. Wagenaar
  00:28:31 - 00:29:46 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 6

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan voor het woningbouwplan Mooi Burgum vast te stellen. Daarnaast dient het welstandsgebied ‘Woongebieden na 1950’ op het plangebied van het bestemmingsplan van toepassing te worden verklaard.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het bestemmingsplan Mooi Burgum overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737. 01BPXXI-VG01 met regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen;
  2. De welstandsnota te wijzigen in de zin dat het welstandsgebied ‘Woongebieden na 1950’ voor het plangebied van het bestemmingsplan Mooi Burgum van toepassing is.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kosten verplaatsen velden
  00:29:10 - 00:29:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:29:50 - 00:35:51 - S. Hoekstra
  00:35:51 - 00:36:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:49:56 - 00:50:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:50:11 - 00:50:39 - Weth. B. van Zandbergen
  00:50:41 - 00:50:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:50:57 - 00:51:30 - D. Wagenaar
  00:51:31 - 00:51:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:51:47 - 00:51:53 - Weth. B. van Zandbergen
  00:51:53 - 00:51:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:51:55 - 00:52:01 - D. Wagenaar
  00:52:01 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 7

  Het stuk is vanwege actuele ontwikkelingen (LIST 23-365 - Raadsbrief MFA Jistrum) niet gereed voor besluitvorming en is daarom tijdens het Iepen Poadium van de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober gehaald.


  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFA Jistrum. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn. Door verschillende oorzaken is het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.


  Op 5-10-2023 is 23-365-A - raadsbrief MFA Jistrum toegevoegd.

  Besluit

  Dit punt is van de agenda gehaald.

 9. 8

  Het stuk is vanwege actuele ontwikkelingen (LIST 23-365 - Raadsbrief MFA Jistrum) niet gereed voor besluitvorming en is daarom tijdens het Iepen Poadium van de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober gehaald.


  In 2019 is in Jistrum een Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen / -werpen van het project zijn de bestaande (sport)voorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. Het resultaat is de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA). Omdat de bouw van een MFA strijdig is met het geldende bestemmingsplan is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling. De wettelijke bevoegdheid voor het vaststellen van een bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad.

  Bijlagen

  Besluit

  Dit punt is van de agenda gehaald.

 10. 9

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2023' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.
  00:52:32 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 10

  In de begroting voor 2024 heeft de FUMO de gevolgen van de Omgevingswet niet meegenomen omdat deze nog onvoldoende inzichtelijk waren. Middels deze begrotingswijziging wordt dit alsnog meegenomen. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  • Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024 van de FUMO;
  • De aangepaste deelnemersbijdrage van €615.772 te verwerken in de begroting 2024 en daarmee het negatieve verschil van 144.810 ten laste van het exploitatieresultaat te brengen;
  • Een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen.
  00:53:26 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 11

  In 2022 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Gemeenten moeten al hun beleidsregels nu gepubliceerd hebben op overheid.nl. Onderzoek heeft – onder meer – aangetoond dat enkele beleidsregels die wel zijn gepubliceerd al hadden moeten worden ingetrokken.
  Voor de “Verordening op de digitale publicaties” en de “Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015” geldt dat deze niet meer geldig zijn.
  De raad wordt voorgesteld om deze beleidsregels nu alsnog in te trekken.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de “Verordening op de digitale publicaties” en de “Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015” in te trekken.

  00:53:45 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 12

  De eenheid Noord-Nederland kent een diversiteit aan veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan is primair belegd in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en deze vormen dan ook de basis voor het lokaal veiligheidsbeleid. Dit Regionaal Beleidsplan verandert niets aan de door ons lokaal vastgestelde prioriteiten; wél kan het een aanvullende en faciliterende werking hebben.


  Op grond van artikel 38b van de Politiewet 2012 wordt minimaal eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan (RBP) vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling van een nieuw RBP voor 2024 e.v. hoort de burgemeester de gemeenteraad over het conceptplan. In bijgevoegde infosheet wordt de gemeenteraad op hoofdlijnen geïnformeerd over de beoogde inhoud en de belangrijkste veranderingen.


  Behandelwijze:


  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties

  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2023-2027 en geen zienswijze in te dienen.

  00:54:05 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 13

  Marrekrite heeft het definitief ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite ter vaststelling aangeboden. Dit is een bevoegdheid van het college waarvoor echter de raad toestemming moet verlenen.


  De raad heeft het ontwerp van de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling al eerder, nl. op 15 december 2022 op de agenda gehad en toen besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de inhoud van de wijzigingen maar wel over de voorgestelde naamswijziging.


  Samengevat is het nodig om de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite te wijzigen vanwege de volgende redenen:

  • Vanwege diverse gemeentelijke herindelingen moet de benaming van de deelnemende gemeenten worden aangepast.
  • Uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet versterking democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet elektronische publicaties volgen enkele inhoudelijke wijzigingen.
  • De bijdrageregeling is gewijzigd (hierover is eerder al besluitvorming geweest).
  • De financieringsfunctie.
  • Op 1 juli 2022 trad de Wet versterking democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen in werking. Deze wet wijzigt onder andere de Wet gemeenschappelijke regelingen en beoogt de positie van gemeenteraden en provinciale staten bij gemeenschappelijke regelingen te versterken.
   ++
   ++
   Behandelwijze:
   De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite vast te stellen middels ondertekening van het ontwerpwijzigingsbesluit en dit besluit aan de Marrekrite te zenden.

  00:54:27 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
 15. 14

  Per 1 juli 2023 is de Participatiewet aangepast. Deze aanpassingen worden ook met het Breed offensief aangeduid. Met het Breed offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Dit betekent dat de huidige Participatieverordening gemeente Tytsjerksteradiel uit 2017 wordt vervangen door een nieuwe verordening met daarin de uitwerking van het ondersteuningsaanbod.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Participatieverordening 2023 gemeente Tytsjerksteradiel vast te stellen en de Participatieverordening 2017 gemeente Tytsjerksteradiel in te trekken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Uitvoeringskosten
  00:54:49 - 00:55:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:40 - 00:57:50 - F. de Haan
  00:57:50 - 00:57:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:57:54 - 00:58:36 - D.T. Hooijenga
  00:58:36 - 00:58:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:47 - 00:59:58 - weth. C. de Pee
  00:59:59 - 01:00:45 - Foarsitter L.J. Gebben
 16. 15

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 september 2023 vast.

  01:00:27 - 01:00:45 - Foarsitter L.J. Gebben
 17. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.