Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 23 maart 2023

16:00 - 17:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 maart 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 16 maart 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:

  • Mevr. Van der Meer

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  • Dhr. Duursma geeft namens de klankbordgroep Raadsprogramma de stand van zaken weer.
  00:00:08 - 00:02:32 - voorz. L.J. Gebben
  00:02:40 - 00:03:24 - E.F.H. Duursma
  00:03:24 - 00:03:48 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • De aangekondigde moties vreemd wordt als agendapunten 8.1 en 8.2 toegevoegd aan de agenda.
  00:03:35 - 00:03:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:03:49 - 00:03:56 - E.F.H. Duursma
  00:03:56 - 00:04:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:04:07 - 00:04:36 - S. Hoekstra
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen CU over pilot Zorgarrangeur
  2. Vragen VVD - Bedrijfskavels Burgum-West
  3. Vragen CDA - Hoogspanningslijn Elingsloane

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. CU - Pilot Zorgarrangeur
  2. VVD - Bedrijfskavels Burgum-West
  3. CDA – Hoogspanningslijn Elingsloane
  00:04:21 - 00:04:36 - S. Hoekstra
  00:04:36 - 00:05:12 - D.T. Hooijenga
  00:05:12 - 00:05:15 - voorz. L.J. Gebben
  00:05:16 - 00:06:13 - weth. C. de Pee
  00:06:13 - 00:06:15 - D.T. Hooijenga
  00:06:15 - 00:06:22 - voorz. L.J. Gebben
  00:06:23 - 00:06:45 - S. Hoekstra
  00:06:46 - 00:06:54 - voorz. L.J. Gebben
  00:06:56 - 00:07:40 - weth. T. Willemsma
  00:07:40 - 00:07:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:07:41 - 00:07:56 - S. Hoekstra
  00:07:56 - 00:07:58 - voorz. L.J. Gebben
  00:07:58 - 00:08:03 - weth. T. Willemsma
  00:08:04 - 00:08:11 - voorz. L.J. Gebben
  00:08:17 - 00:09:18 - G.E. vd Meijden
  00:09:18 - 00:09:22 - voorz. L.J. Gebben
  00:09:26 - 00:12:39 - Weth. B. van Zandbergen
  00:12:39 - 00:13:12 - G.E. vd Meijden
  00:13:12 - 00:14:54 - Weth. B. van Zandbergen
  00:14:54 - 00:16:44 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  Per 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociale Werkvoorziening (SW) Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie die alleen nog optreedt als formeel werkgever van SW-medewerkers. Hierdoor is de verordening cliëntenparticipatie die de GR heeft vastgesteld, van rechtswege vervallen. Daarom moeten de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GR een verordening cliëntenparticipatie vaststellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen.

  00:15:04 - 00:16:44 - voorz. L.J. Gebben
 5. 5

  In maart/april 2022 ontvluchtten veel burgers het oorlogsgeweld in Oekraïne. Gelet op de expertise van de AZC school Papilio ontvangen Oekraïense leerlingen
  onderwijs vanuit deze school. Daarnaast neemt het aantal leerlingen vanuit het AZC centrum en de leerlingen vanuit de statushouders toe. Om goed onderwijs aan deze leerlingen te kunnen geven is uitbreiding noodzakelijk met 3 tijdelijke lokalen in de nabijheid van Papilio.
  Het college is het bevoegde orgaan om te besluiten op aanvragen onderwijshuisvesting. De raad stelt de financiële kaders waarbinnen het college kan handelen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Voor de aankoop en de plaatsing van drie tijdelijke lokalen een bedrag van € 535.000 beschikbaar te stellen.
  2. De investering en de dekking op basis van dit voorstel te verwerken in de begroting.
  00:15:51 - 00:16:44 - voorz. L.J. Gebben
  00:16:44 - 00:17:16 - S. Hoekstra
  00:17:17 - 00:17:32 - voorz. L.J. Gebben
  00:17:35 - 00:18:17 - weth. C. de Pee
  00:18:17 - 00:19:39 - voorz. L.J. Gebben
 6. 6

  In het raadsprogramma heeft de raad aangegeven een actie-/crisisplan Bouwen en Wonen te verwachten van het college. Met deze notitie geeft het college invulling aan deze wens.


  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Dorpenronde
  Vervolgstap actieplan wonen
  00:18:57 - 00:19:39 - voorz. L.J. Gebben
  00:19:39 - 00:21:01 - D.T. Hooijenga
  00:21:01 - 00:21:41 - P.J.A. vd Hoef
  00:21:45 - 00:23:30 - G.E. vd Meijden
  00:23:32 - 00:26:38 - S. Hoekstra
  00:26:41 - 00:27:27 - J.P. vd Velde
  00:27:30 - 00:28:42 - G.E. vd Meijden
  00:28:42 - 00:29:10 - J.P. vd Velde
  00:29:17 - 00:30:59 - E.F.H. Duursma
  00:31:01 - 00:31:05 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:06 - 00:31:21 - J. Looijenga
  00:31:22 - 00:31:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:28 - 00:32:12 - D.T. Hooijenga
  00:32:12 - 00:32:23 - voorz. L.J. Gebben
  00:32:23 - 00:34:21 - Weth. B. van Zandbergen
  00:34:21 - 00:34:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:43 - 00:34:59 - G.E. vd Meijden
  00:34:59 - 00:35:42 - Weth. B. van Zandbergen
  00:35:42 - 00:35:43 - G.E. vd Meijden
  00:35:43 - 00:36:20 - voorz. L.J. Gebben
 7. 7

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergaderingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL-fractie (2), CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 23 februari 2023 vast.

  00:35:50 - 00:36:20 - voorz. L.J. Gebben
 8. 8.1

  Behandelwijze:
  • Toelichting door de indiener van de motie
  • Reacties / aanvulling vanuit de raad
  • Reactie college
  • Stemming
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van portefeuillehouder dhr. Gebben.

  Moties

  Titel
  MV-8-1 - Motie vreemd VVD, BVNL, CDA, D66 en CU - Burgernet

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Promoten Burgernet via website en social media
  Uitkomsten evaluatie Burgernet
  00:36:13 - 00:36:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:33 - 00:36:52 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:36:52 - 00:37:49 - S. Hoekstra
  00:37:49 - 00:37:58 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:38:02 - 00:39:39 - W.E. SOEPBOER
  00:39:39 - 00:39:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:39:58 - 00:44:00 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:44:00 - 00:44:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:44:01 - 00:44:24 - S. Hoekstra
  00:44:24 - 00:44:44 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:44:44 - 00:44:48 - S. Hoekstra
  00:44:49 - 00:45:01 - W.E. SOEPBOER
  00:45:01 - 00:45:11 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:45:12 - 00:45:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:45:14 - 00:45:17 - S. Hoekstra
  00:45:17 - 00:45:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:45:23 - 00:45:27 - D.T. Hooijenga
  00:45:27 - 00:45:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:45:28 - 00:45:48 - D.T. Hooijenga
  00:45:48 - 00:46:21 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:46:21 - 00:46:22 - D.T. Hooijenga
  00:46:22 - 00:46:22 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:46:24 - 00:46:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:48:33 - 00:48:36 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:48:36 - 00:48:56 - S. Hoekstra
  00:48:56 - 00:49:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:49:32 - 00:49:55 - voorz. L.J. Gebben
 9. 8.2

  Behandelwijze:
  • Toelichting door de indiener van de motie
  • Reacties / aanvulling vanuit de raad
  • Reactie college
  • Stemming
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van wethouder Willemsma.

  Moties

  Titel
  MF-8-2 - Moasje frjemd FNP, VVD, CDA en PvdA/GL - Oerstekplak foar fytsers Teije Tolstrjitte Eastermar

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Maximumsnelheid 60 km brug Eastermar
  00:49:45 - 00:49:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:55 - 00:51:05 - A. Nijboer
  00:51:05 - 00:51:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:19 - 00:54:00 - weth. T. Willemsma
  00:54:00 - 00:54:04 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:04 - 00:54:08 - A. Nijboer
  00:54:08 - 00:54:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:09 - 00:54:10 - A. Nijboer
  00:54:10 - 00:54:10 - voorz. L.J. Gebben
  00:56:21 - 00:56:26 - voorz. L.J. Gebben
  00:56:26 - 00:57:03 - A. Nijboer
  00:57:03 - 00:57:06 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:06 - 00:57:35 - weth. T. Willemsma
  00:57:35 - 00:57:53 - A. Nijboer
  00:57:53 - 00:57:59 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:59 - 00:58:17 - J. Looijenga
  00:58:17 - 00:58:19 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:19 - 00:58:33 - D.T. Hooijenga
  00:58:34 - 00:58:38 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:39 - 00:59:01 - A. Nijboer
  00:59:01 - 00:59:15 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:19 - 00:59:21 - A. Nijboer
  00:59:21 - 00:59:23 - J.W. Sietsma
  00:59:23 - 00:59:24 - A. Nijboer
  00:59:24 - 00:59:43 - J.W. Sietsma
  00:59:43 - 00:59:57 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:57 - 01:01:32 - weth. T. Willemsma
  01:01:32 - 01:01:45 - A. Nijboer
  01:01:45 - 01:02:15 - voorz. L.J. Gebben
 10. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.07 uur.

  01:02:06 - 01:02:15 - voorz. L.J. Gebben