Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 23 maart 2023

16:00 - 17:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 3 maart 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 16 maart 2023 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 16:00
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen CU over pilot Zorgarrangeur
  2. Vragen VVD - Bedrijfskavels Burgum-West
  3. Vragen CDA - Hoogspanningslijn Elingsloane
 4. 4

  Per 1 januari 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociale Werkvoorziening (SW) Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie die alleen nog optreedt als formeel werkgever van SW-medewerkers. Hierdoor is de verordening cliëntenparticipatie die de GR heeft vastgesteld, van rechtswege vervallen. Daarom moeten de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GR een verordening cliëntenparticipatie vaststellen.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 5. 5

  In maart/april 2022 ontvluchtten veel burgers het oorlogsgeweld in Oekraïne. Gelet op de expertise van de AZC school Papilio ontvangen Oekraïense leerlingen
  onderwijs vanuit deze school. Daarnaast neemt het aantal leerlingen vanuit het AZC centrum en de leerlingen vanuit de statushouders toe. Om goed onderwijs aan deze leerlingen te kunnen geven is uitbreiding noodzakelijk met 3 tijdelijke lokalen in de nabijheid van Papilio.
  Het college is het bevoegde orgaan om te besluiten op aanvragen onderwijshuisvesting. De raad stelt de financiële kaders waarbinnen het college kan handelen.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 6. 6

  In het raadsprogramma heeft de raad aangegeven een actie-/crisisplan Bouwen en Wonen te verwachten van het college. Met deze notitie geeft het college invulling aan deze wens.

  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 7. 7

 8. 8.1

  Behandelwijze:
  • Toelichting door de indiener van de motie
  • Reacties / aanvulling vanuit de raad
  • Reactie college
  • Stemming
  • Eventuele stemverklaringen

  Moties

  Titel
  MV-8-1 - Motie vreemd VVD, BVNL, CDA, D66 en CU - Burgernet
 9. 8.2

  Behandelwijze:
  • Toelichting door de indiener van de motie
  • Reacties / aanvulling vanuit de raad
  • Reactie college
  • Stemming
  • Eventuele stemverklaringen

  Moties

  Titel
  MF-8-2 - Moasje frjemd FNP, VVD en CDA - Oerstekplak foar fytsers Teije Tolstrjitte Eastermar
 10. 9
  Sluiting - 17:34