Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Begrotingsvergadering

donderdag 2 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 13 oktober 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Dhr. Duursma is afwezig.


  Er zijn geen mededelingen.

  00:00:02 - 00:09:22 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:02:26 - 00:09:22 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Tijdens de begrotingsvergadering kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.


  De volgende inspreker heeft zich gemeld:

  1. Dhr. H. Schukking  Behandelwijze:

  • De inspreker krijgt maximaal 5 minuten om het onderwerp toe te lichten.
  • De raadsleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker. 
  • Beantwoording door inspreker.
  • Desgewenst kan de portefeuillehouder reageren.
  • Na de inspraak kan de inspreker plaatsnemen op de publieke tribune of desgewenst de vergadering verlaten.

  Besluit

  Er wordt ingesproken door dhr. H. Schukking.

  00:02:36 - 00:09:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:22 - 00:09:42 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:09:42 - 00:09:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:51 - 00:10:31 - G.E. vd Meijden
  00:10:31 - 00:10:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:10:53 - 00:14:04 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 4

  De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.


  Op 13 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?


  De begroting bestaat uit 9 programma's. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.


  Behandelwijze:

  • Pitch fractievoorzitters
  • Eerste termijn raad
  • Pauze
  • Eerste termijn college
  • Schorsing
  • Tweede termijn raad
  • Tweede termijn college
  • Besluitvorming

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)
  tegen
  BVNL-fractie (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2024 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2024-2027 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.
  4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting.
  5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen.
  6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen.
  7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2023 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid.
  8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico’s te bevestigen.


  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij hebben voor de begroting gestemd omdat de resultaten ‘net sa raar lykje’ en ook al zijn onze amendementen niet aangenomen, deze gingen over kleine puntjes.
  • Mevr. Krijgsman (FNP): wij willen een groot compliment geven aan het college en alle medewerkers en laten weten dat we ze de komende jaren steunen.
  00:11:00 - 00:14:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:09 - 00:14:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:16 - 00:17:28 - F. de Haan
  00:17:28 - 00:17:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:17:56 - 00:20:48 - A. Kramer
  00:20:48 - 00:21:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:07 - 00:23:47 - P.J.A. vd Hoef
  00:23:48 - 00:24:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:24:05 - 00:24:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:24:06 - 00:25:04 - J. Looijenga
  00:25:04 - 00:25:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:09 - 00:25:21 - J. Looijenga
  00:25:21 - 00:25:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:47 - 00:25:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:48 - 00:29:09 - D. Wagenaar
  00:29:09 - 00:29:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:29:30 - 00:33:16 - D.T. Hooijenga
  00:33:16 - 00:34:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:13 - 00:34:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:17 - 00:35:38 - D. Wagenaar
  00:35:38 - 00:35:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:35:45 - 00:36:15 - P.J.A. vd Hoef
  00:36:16 - 00:36:59 - D. Wagenaar
  00:36:59 - 00:36:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:59 - 00:38:07 - D.T. Hooijenga
  00:38:07 - 00:38:28 - D. Wagenaar
  00:38:28 - 00:38:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:34 - 00:38:56 - P.J.A. vd Hoef
  00:38:56 - 00:39:09 - D. Wagenaar
  00:39:09 - 00:39:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:39:12 - 00:40:19 - G.E. vd Meijden
  00:40:19 - 00:40:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:25 - 00:40:44 - W.E. Soepboer
  00:40:44 - 00:41:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:06 - 00:42:16 - D. Wagenaar
  00:42:16 - 00:42:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:44 - 00:43:44 - S. Hoekstra
  00:43:45 - 00:43:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:43:58 - 00:45:47 - G.E. vd Meijden
  00:45:48 - 00:45:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:55 - 00:46:16 - J.P. vd Velde
  00:46:17 - 00:46:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:20 - 00:47:02 - D.T. Hooijenga
  00:47:03 - 00:47:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:05 - 00:47:22 - G.E. vd Meijden
  00:47:22 - 00:47:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:31 - 00:47:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:02 - 00:48:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:04 - 00:48:44 - J. Looijenga
  00:48:45 - 00:48:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:59 - 00:49:27 - D.T. Hooijenga
  00:49:29 - 00:50:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:01:35 - 01:02:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:25 - 01:12:34 - weth. T. Willemsma
  01:12:34 - 01:12:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:12:45 - 01:13:57 - Weth. B. van Zandbergen
  01:13:58 - 01:14:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:14:09 - 01:16:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:16:56 - 01:17:00 - Portefeuillehouder Gebben
  01:17:02 - 01:17:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:17:12 - 01:17:21 - weth. T. Willemsma
  01:17:21 - 01:17:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:31:29 - 01:32:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:32:09 - 01:34:27 - D. Wagenaar
  01:34:27 - 01:35:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:35:34 - 01:35:56 - G.E. vd Meijden
  01:35:57 - 01:35:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:36:01 - 01:36:31 - D.T. Hooijenga
  01:36:31 - 01:37:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:11 - 01:37:26 - D.T. Hooijenga
  01:37:27 - 01:37:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:30 - 01:37:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:31 - 01:37:54 - A.B. Agema
  01:37:54 - 01:37:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:57 - 01:38:41 - G.E. vd Meijden
  01:38:42 - 01:39:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:39:01 - 01:39:21 - D.T. Hooijenga
  01:39:22 - 01:39:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:39:42 - 01:42:14 - weth. T. Willemsma
  01:42:15 - 01:42:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:42:27 - 01:42:54 - Portefeuillehouder Gebben
  01:42:58 - 01:43:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:43:31 - 01:44:36 - D. Wagenaar
  01:44:38 - 01:45:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:48:31 - 01:48:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:48:49 - 01:49:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:49:53 - 01:50:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:50:50 - 01:51:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:51:23 - 01:51:34 - P.J.A. vd Hoef
  01:51:35 - 01:51:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:52:19 - 01:53:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:53:06 - 01:53:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:53:38 - 01:53:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:53:57 - 01:53:57 - D. Wagenaar
  01:53:58 - 01:54:17 - D. Wagenaar
  01:54:17 - 01:54:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:54:26 - 01:54:40 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:54:40 - 01:55:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4.1

  De fracties starten met een korte pitch van maximaal 2 minuten waarin ze in kunnen gaan op de visie en algemene ontwikkelingen en een voorschot kunnen nemen op de behandeling van de amendementen bij de programma's. Tijdens de pitches vindt er geen debat plaats en interrupties zijn niet toegestaan.

  00:13:35 - 00:14:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:09 - 00:14:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:14:16 - 00:17:28 - F. de Haan
  00:17:28 - 00:17:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:17:56 - 00:20:48 - A. Kramer
  00:20:48 - 00:21:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:07 - 00:23:47 - P.J.A. vd Hoef
  00:23:48 - 00:24:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:24:05 - 00:24:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:24:06 - 00:25:04 - J. Looijenga
  00:25:04 - 00:25:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:09 - 00:25:21 - J. Looijenga
  00:25:21 - 00:25:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:47 - 00:25:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:48 - 00:29:09 - D. Wagenaar
  00:29:09 - 00:29:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:29:30 - 00:33:16 - D.T. Hooijenga
  00:33:16 - 00:34:10 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 4.2

  • Per programma: indiening en toelichting amendementen (halve minuut per amendement).
  • Bespreking na elk ingediend amendement: niet meer dan 3 minuten per amendement (wordt korter als er meer amendementen zijn)
  00:33:34 - 00:34:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:13 - 00:34:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:17 - 00:35:38 - D. Wagenaar
  00:35:38 - 00:35:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:35:45 - 00:36:15 - P.J.A. vd Hoef
  00:36:16 - 00:36:59 - D. Wagenaar
  00:36:59 - 00:36:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:59 - 00:38:07 - D.T. Hooijenga
  00:38:07 - 00:38:28 - D. Wagenaar
  00:38:28 - 00:38:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:34 - 00:38:56 - P.J.A. vd Hoef
  00:38:56 - 00:39:09 - D. Wagenaar
  00:39:09 - 00:39:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:39:12 - 00:40:19 - G.E. vd Meijden
  00:40:19 - 00:40:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:25 - 00:40:44 - W.E. Soepboer
  00:40:44 - 00:41:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:41:06 - 00:42:16 - D. Wagenaar
  00:42:16 - 00:42:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:44 - 00:43:44 - S. Hoekstra
  00:43:45 - 00:43:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:43:58 - 00:45:47 - G.E. vd Meijden
  00:45:48 - 00:45:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:55 - 00:46:16 - J.P. vd Velde
  00:46:17 - 00:46:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:20 - 00:47:02 - D.T. Hooijenga
  00:47:03 - 00:47:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:05 - 00:47:22 - G.E. vd Meijden
  00:47:22 - 00:47:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:31 - 00:47:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:02 - 00:48:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:04 - 00:48:44 - J. Looijenga
  00:48:45 - 00:48:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:59 - 00:49:27 - D.T. Hooijenga
  00:49:29 - 00:50:09 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 4.3

  01:01:35 - 01:02:24 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 4.4

  Reactie college op pitches en amendementen.

  01:01:52 - 01:02:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:25 - 01:12:34 - weth. T. Willemsma
  01:12:34 - 01:12:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:12:45 - 01:13:57 - Weth. B. van Zandbergen
  01:13:58 - 01:14:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:14:09 - 01:16:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:16:56 - 01:17:00 - Portefeuillehouder Gebben
  01:17:02 - 01:17:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:17:12 - 01:17:21 - weth. T. Willemsma
  01:17:21 - 01:17:42 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 4.5

  Schorsing voor overleg over de ingediende amendementen.

  01:31:29 - 01:32:06 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 4.6

  • Reactie raad op elkaar en op het college aan de hand van de amendementen.
  • Eventuele wijziging of intrekking amendementen.
  01:31:43 - 01:32:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:32:09 - 01:34:27 - D. Wagenaar
  01:34:27 - 01:35:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:35:34 - 01:35:56 - G.E. vd Meijden
  01:35:57 - 01:35:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:36:01 - 01:36:31 - D.T. Hooijenga
  01:36:31 - 01:37:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:11 - 01:37:26 - D.T. Hooijenga
  01:37:27 - 01:37:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:30 - 01:37:31 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:31 - 01:37:54 - A.B. Agema
  01:37:54 - 01:37:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:57 - 01:38:41 - G.E. vd Meijden
  01:38:42 - 01:39:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:39:01 - 01:39:21 - D.T. Hooijenga
  01:39:22 - 01:39:36 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 4.7

  Reactie college.

  01:39:42 - 01:42:14 - weth. T. Willemsma
  01:42:15 - 01:42:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:42:27 - 01:42:54 - Portefeuillehouder Gebben
  01:42:58 - 01:43:27 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 5

  De volgorde van de besluitvorming is als volgt:

  • Stemming en stemverklaringen van de raad over de ingediende amendementen.
  • Stemming en stemverklaringen van de raad over het (geamendeerde) raadsvoorstel.
  • Stemming en stemverklaringen van de raad over de ingediende moties.

  NB: amendementen die bij de begroting zijn aangenomen en die doorwerking hebben in de belastingverordeningen hoeven maar eenmaal bij de begroting in stemming te worden gebracht en zullen daarna in de belastingverordening worden verwerkt.

  Besluit

  De amendementen worden in stemming gebracht.

  01:43:17 - 01:43:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:43:31 - 01:44:36 - D. Wagenaar
  01:44:38 - 01:45:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:48:31 - 01:48:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:48:49 - 01:49:22 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:49:53 - 01:50:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:50:50 - 01:51:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:51:23 - 01:51:34 - P.J.A. vd Hoef
  01:51:35 - 01:51:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:52:19 - 01:53:04 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 5.0

  Hieronder staan alle amendementen die bij programma 0 zijn ingediend.

 14. 5.0.1

  Stemuitslag

  voor 45%
  tegen 55%
  voor
  CDA-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Stemverklaring dhr. Van der Hoef (PvdA/GL): wij hebben tegen het amendement gestemd omdat wij overtuigd zijn van het nut van data en de structurele behoefte daaraan.

  Amendementen

  Titel
  A-5-0-1 - Amendement VVD - Deelname DataFryslân incidenteel voor 2 jaar
 15. 5.1

  Hieronder staan alle amendementen die bij programma 1 zijn ingediend.

 16. 5.1.1

  Besluit

  Het amendement wordt ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-5-1-1 - Amendement VVD - Geen extra formatie voor jurist veiligheid
 17. 5.2

  Er zijn geen amendementen ingediend bij programma 2.

 18. 5.3

  Er zijn geen amendementen ingediend bij programma 3.

 19. 5.4

  Er zijn geen amendementen ingediend bij programma 4.

 20. 5.5

  Hieronder staan alle amendementen die bij programma 5 zijn ingediend.

 21. 5.5.1

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-5-5-1 - Amendement VVD en BVNL - Geen financiële bijdrage aan Scoutingvereniging De Twirre
 22. 5.6

  Er zijn geen amendementen ingediend bij programma 6.

 23. 5.7

  Hieronder staan alle amendementen die bij programma 7 zijn ingediend.

 24. 5.7.1

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-5-7-1 - Amendement BVNL - Geen extra formatie voor stikstof
 25. 5.8

  Er zijn geen amendementen ingediend bij programma 8.

 26. 5.9

  Er zijn geen amendementen ingediend bij algemeen/overige.

 27. 6

  De volgorde van de besluitvorming is als volgt:

  • Stemming en stemverklaringen van de raad over de ingediende amendementen.
  • Stemming en stemverklaringen van de raad over het (geamendeerde) raadsvoorstel.
  • Stemming en stemverklaringen van de raad over de ingediende moties.
 28. 7

  De volgorde van de besluitvorming is als volgt:

  • Stemming en stemverklaringen van de raad over de ingediende amendementen.
  • Stemming en stemverklaringen van de raad over het (geamendeerde) raadsvoorstel.
  • Stemming en stemverklaringen van de raad over de ingediende moties.
 29. 7.0

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 0.

 30. 7.1

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 1.

 31. 7.2

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 2.

 32. 7.3

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 3.

 33. 7.4

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 4.

 34. 7.5

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 5.

 35. 7.6

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 6.

 36. 7.7

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 7.

 37. 7.8

  Er zijn geen moties ingediend bij programma 8.

 38. 7.9

  Er zijn geen moties ingediend bij algemeen/overige.

 39. 8

  De lokale heffingen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, ombuigingen, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd voor het jaar 2024. De VNG-modelverordeningen worden grotendeels gevolgd.
  Indien er naar aanleiding van de behandeling en vaststelling van de programmabegroting 2024-2027 wijzigingen in de belastingen, heffingen of tarieven voortvloeien, betekent dit dat deze wijzigingen bij besluit eveneens worden meegenomen in de verordeningen waarop dit van toepassing is.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   - Amendementen
   - Voorstel
   - Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De volgende, als bijlagen bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2024 en waar van toepassing de bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:
   - verordening onroerende-zaakbelasting 2024;
   - verordening afvalstoffenheffing 2024;
   - verordening reinigingsrechten 2024;
   - verordening rioolheffing 2024;
   - verordening eenmalig aansluitrecht 2024
   - verordening leges 2024.
  2. In te trekken de belastingverordeningen als onder 1. genoemd, voor het jaar 2023 en tarieventabellen 2023 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2024.
  01:55:09 - 01:55:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:55:51 - 01:57:00 - D.T. Hooijenga
  01:57:00 - 01:57:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:57:02 - 01:57:23 - G.E. vd Meijden
  01:57:24 - 01:57:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:57:31 - 01:57:47 - D. Wagenaar
  01:57:48 - 01:58:43 - Foarsitter L.J. Gebben
 40. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.